K3 / LabOrgKem

K3/K3slo.png


K3/Stefan.jpg


LABORATORIJ ZA ORGANSKO IN BIOORGANSKO KEMIJO


Vodja laboratorija: dr. Stojan Stavber

Raziskovalna področja

  • Biomimetski modeli halogeniranja organskih molekul (haloperoksidacija)
  • Razvoj novih reagentov in metod za selektivno fluoriranje organskih molekul pod milimi reakcijskimi pogoji
  • Raziskave ˝zelenih˝ reakcij oksidacije in halogeniranja
  • Antimalarijski peroksidi (1,2,4,5-tetraoxani), njihova sinteza in razmerje strukture in aktivnosti
  • Fluorna kemija: novi sistemi halogeniranja in oksidacije organskih molekul z uporabo fluorne faze
    • K3-en/organic_1.gif K3-en/BenzBrom-150.jpg K3-en/TO-150.gif K3-en/Ucev-150.gif

Dosežki in novice

  • Zoisova nagrada Republike Slovenije za vrhunske dosžke na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (2000)
  • Evalvacija AccufluorTM NFTh - 1-fluoro-4-hidroksi-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborata) kor reagenta za selektivno uvedbo fluora pod milimi reakcijskimi pogoji.

Kratek opis raziskav

  • Glavno področje raziskav laboratorija na področju organske kemije je halogeniranje organskih molekul pod milimi reakcijskimi pogoji in z uporabo reagentov in pogojev, ki izhajajo iz biomimetskega halogeniranja. Posebno pozornost usmerjamo ˝zeleni˝ kemiji, kjer raziskujemo metode za ekološko bolj prijazno halogeniranje z uporabo ˝zelenih˝ oksidantov (zrak, vodikov peroksid), virov halogenskega atoma (halogenidi, X-L ali X2 reagenti) ter vodo, fluornih topil ali reakcij brez topil. Na področju peroksidov študiramo nove metode za sintezo različnih organskih peroksidov, poseben poudarek pa je namenjen antimalarijskim tetraoksanom in strukturno/aktivnostnim študijam.

Aparature