V001 / StefanoviDnevi2019

Naslovna slika / cover photo

Ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, ki je 24. marca, organizira Institut Dneve Jožefa Stefana. Ti potekajo od leta 1993, njihov namen je popularizacija znanosti in počastitev spomina na slavnega fizika. V letošnjem letu bodo ob 70. obletnici Instituta še posebej slovesni.

Each year since 1993, at the end of March, the Institute has organised the Days of Jožef Stefan, with the aim being to popularise science and to celebrate the birthday of this great Slovenian physicist. This year, the 70th anniversary of the Institute will be celebrated.

PROGRAM 23.-29. marec, 2019

PROGRAMME March 23-29, 2019

FOTO UTRINKI

PHOTO INSTANTS

Slika

Slika

DAN ODPRTIH VRAT
Pred glavno stavbo Instituta, Jamova cesta 39, ob 9.00-14.00

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat na Institutu "Jožef Stefan", kjer boste izvedeli več o raziskovalnem delu, ki poteka na Institutu, raziskovalci pa vam bodo predstavili dejavnosti posameznih laboratorijev ter zanimive eksperimente. Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9h, 10h, 11h, 12h in 13h) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova cesta 39) ter si izberejo in ogledajo enega od pripravljenih programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure. Na voljo so programi: 1) snov-robotika, 2) biologija-kemija-fizika ter 3) inteligenca-sistemi-materiali-okolje. Ob tem bodo na voljo tudi delavnice Šole eksperimentalne kemije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno sodelovanje pri poskusih. Ob polnih urah bo organiziran brezplačen prevoz (odhod z Jamove ceste) na Reaktorski center, kjer oglede omogoča in organizira Informacijski center za jedrsko tehnologijo (ICJT), in sicer: ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 in ob 14.00 (ko gre bus po obiskovalce na Reaktor, ker se zadnji ogled tam zaključi ob 14.30). V Reaktorskem centru si bodo obiskovalci lahko (ob 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 in 13.30 - zadnji ogled) ogledali enega od slovenskih pospeševalnikov, laboratorije Odseka znanosti o okolju, razstavo o jedrski tehnologiji in raziskovalni jedrski reaktor Triga ter Center za energetsko učinkovitost.

OPEN DAY OF THE INSTITUTE
In front of the main building, Jamova cesta 39, 9:00am-2:00pm

You are kindly invited to attend the Open Day at the Jožef Stefan Institute, where you will learn more about the research work at the Institute and at the same time researchers will present activities of research departments and show interesting experiments. Visitors are invited to gather at the main entrance of the Jožef Stefan Institute (Jamova cesta 39) at full hour (9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00pm (noon) and 1:00pm) and select and view one of the prepared programmes of laboratory visits in duration of one hour. You may select from 1) Matter-Robotics, 2) Biology-Chemistry-Physics, 3) Intelligence-Systems-Materials-Environment. At the same time, workshops "School of experimental chemistry" will also be organised, which enables visitors to directly participate in experiments. At full hour (at 9:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00pm (noon), 1:00pm, 2:00pm - when the bus will go to pick up visitors from Reactor Center where the last tour ends at 2:30pm) a free of charge transportation (departure from Jamova cesta 39) will be organized for the visit to the Reactor Center, where the tours are organized by the Nuclear Training Center (ICJT). At the Reactor Center visitors will be able to visit (at 9:30am, 10:30am, 11:30am, 12:30pm and 1:30pm - last tour) one of the Slovenian accelerators, the Laboratory of the Department of Environmental Sciences, the exhibition on nuclear technology, the research nuclear reactor Triga, and the Energy efficiency centre.


Slika

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: TOVARIŠTVO ALI KAKO SE POČUTITI KOT RIBA V VODI
ga. Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00
Tovarištvo lahko najdemo pri različnih umetniških skupinah, ki so se oblikovale na teritoriju nekdanje Jugoslavije in nekatere od njih delujejo še danes. IRWIN je ena od takšnih skupin z najdaljšim stažem, saj je bila ustanovljena že leta 1983 in si je kot eno svojih osrednjih vodil zastavila prav vprašanje: Kako delati skupaj? Predavateljica bo razpravljala, kako bistveno je njeno delo že v začetku zaznamovalo okolje, kjer je tovarištvo bilo vrednota, ki je presegla zgolj skupne interese in je pomenilo tudi solidarnost in etiko, ki je združevala. Delo je objavljeno v njeni knjigi, ki je pred kratkim izšla v New Yorku pri založbi ICI, z naslovom Tovarištvo (Comradeship-Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe).

INVITED LECTURE: COMRADESHIP OR HOW TO FEEL LIKE A FISH IN THE WATER
Mrs. Zdenka Badovinac, Director of Modern Gallery, Ljubljana
Short Biography
Great Hall, at 13.00

The comradeship can be found in various art groups that formed in the territory of the former Yugoslavia, and some of them still operate today. IRWIN is one of these longest-serving groups, since it was founded in 1983, and as one of its main guides, asked the question: How to work together? The lecturer will discuss how important her work was originally marked by the environment, where comradeship was a value that surpassed only common interests and also meant solidarity and the ethics that brought it together. The work is reproduced in her book, which was published by ICI (New York) and entitled Comradeship-Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe.

Slika
Pozdravni nagovor: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
Slavnostni nagovor: predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor
Galerija Instituta, ob 14.00

Slika
Welcome address: Prof. Jadran Lenarčič, Director J. Stefan Institute
Honorary address: President of the Republic of Slovenia Mr. Borut Pahor

Gallery of the Institute, at 14.00

Slika

RAZSTAVA: IRWIN: NSK GARDE IN PROCESIJE
Uvodni nagovor: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
Častni nagovor: predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor
Galerija Instituta, ob 14.00

NSK država je nastala leta 1992 kot posledica transformacije umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst v NSK državo v času. Kolektiv Neue Slowenische Kunst je z združitvijo treh ustanovnih skupin – Irwin, Laibach in Gledališče sester Scipion Nasice. Čeprav so skupine delovale avtonomno, so bili za nastanek in delovanje NSK ključni sodelovanje, svoboden pretok idej med posameznimi člani in skupinami NSK, deklarativni copy-left (ki ga ni omejevala niti navedba avtorstva), medsebojna pomoč in skupno načrtovanje določenih potez. Ob zlomu socializma v začetku 90. let in razpadu Jugoslavije so se korenito spremenili tudi pogoji umetniškega delovanja, ki so vplivali na transformacijo kolektiva Neue Slowenische Kunst v NSK državo v času, izpeljano leta 1992. Sočasno s pojavom vrste novih držav, nekatere izmed njih so sploh prvič v zgodovini dosegle status neodvisne države, med slednjimi tudi Slovenija, se je tudi NSK upredmetil v formi države. Toda namesto teritoriju NSK podeljuje status države mišljenju, ki spreminja lastne meje v skladu z gibanjem in spreminjanjem svojega simbolnega ter fizičnega kolektivnega telesa. Leta 2017 je NSK država prvič s svojim paviljonom nastopila, skupaj z več kot šestdesetimi državami z vsega sveta, na Beneškem bienalu vizualne umetnosti, najstarejši in največji tovrstni prireditvi na svetu.

EXHIBITION: IRWIN: NSK GUARDS AND PROCESSIONS
Introductory address: Prof. Jadran Lenarčič, Director J. Stefan Institute
Honorary address: President of the Republic of Slovenia Mr. Borut Pahor
Gallery of the Institute, at 14.00

The NSK state came into being in 1992 as a result of the transformation of the Neue Slowenische Kunst (New Slovenian Art) collective into the NSK State in Time. The collective was formed in 1984 by three founding groups – IRWIN, Laibach and the Gledališče sester Scipion Nasice theatre group. Although each group was autonomous in its activities, they shared belief in collaboration, free flow of ideas, declarative copy-left, mutual assistance and engaged in joint planning of particular moves and actions. With the collapse of socialism in the beginning of the 1990s and the subsequent disintegration of Yugoslavia, the conditions of artistic activity changed radically as well. Along with the emergence of a multitude of new states, some of which, among them Slovenia, achieved the status of an independent state for the first time ever in history, NSK too objectified itself in the form of a state. Instead of to a territory, however, NSK assigned the status of its state to thinking, which alters its boundaries in accordance with the movements and changes of its symbolic and physical collective body. In the year 2017, NSK State participated for the first time with its pavilion at the Venice Biennial of Visual Arts, the oldest and largest such event in the world, along with more then sixty countries from all over the world.

Slika

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: BO ŽIVLJENJE NEKEGA DNE "ZAŽIVELO"?
Prof. dr. Bart De Moor, KU Leuven, Belgija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00

Fiziko in biologijo so v zadnjih desetletjih zaznamovala številna prebojna odkritja. V fiziki smo bili priča rojstvu splošne teorije relativnosti, kvantne mehanike in prvim poskusom ustvarjanja teorije velikega poenotenja. Za vse je značilna globoka prežetost z matematiko. Izum tranzistorja je sprožil nesluteni tehnološki razvoj, ki je prispeval k blaginji družbe, v biologiji pa začenjamo razumeti osnovne mehanizme življenja in Darvinove evolucije. Z uporabo matematike in novih tehnologij postaja biologija veda, kjer vse bolj izstopajo velikanske količine podatkov, ki jih je potrebno obravnavati, kar nam omogoča boljše razumevanje zdravja in bolezni. Dandanes začenjamo tudi sami ustvarjati življenje in žive organizme. Predavanje bo sledilo trem pogledom v prihodnost, prvi govori o tem, da bomo nekega dne zares dojeli učinkovitost matematike in fizike, drugi se nanaša na to, da bomo nekega dne mogli zasnovati in zgraditi življenje od začetka, ter tretji, da bomo nekega dne lahko ustvarili umetne možgane z lastno zavestjo.

INVITED LECTURE: WILL LIFE GO LIFE ONE DAY?
Prof. Bart De Moor, KU Leuven, Belgium
Short Biography
Great Hall, at 12.00

Both physics and biology are characterized by tremendous progress and breakthroughs. We witnessed the birth of the theories of general relativity, quantum mechanics and the first attempts to design a Grand Unifying Theory, each of them deeply rooted in a ‘quasi-platonic’ belief in the consistency of mathematics. The invention of the transistor triggered an exponential proliferation of technology that has been tremendously beneficial for society. Similarly, in biology, we start understanding the basic mechanisms of life and its Darwinian evolution. Through mathematics and technology, biology has become an information driven discipline facing a tsunami of data, providing us with a better understanding of health and disease. Gradually, we start designing life and living organisms. In this talk, I will explore three utopian visions. 1. One day, we will truly ‘understand’ the unreasonable effectiveness of mathematics in physics. 2. One day, we will design and build life from scratch. 3. One day, we will build artificial brains with emerging consciousness.


Slika

VABLJENO PREDAVANJE: MITOHONDRIJI IN SIGNALIZIRANJE PREKO KALCIJEVIH IONOV - VPLIV NA ŽIVLJENJE IN SMRT CELIC
Prof. dr. Rosario Rizzuto, rektor Univerze v Padovi, oddelek za biomedicinske znanosti Italija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.30

Mitohondrijski uniporter za kalcijeve ione (MCU) je ključen protein pri transportu kalcijevih ionov v mitohondrijski matriks, preko tega pa vpliva na signaliziranje preko kalcija na splošno ter tudi uravnava aerobni metabolizem oziroma celično smrt preko apoptoze. Razkritje teh mehanizmov na molekulskem nivoju in uporaba MCU kot tarče in vivo bo bistveno prispevalo k razumevanju teh procesov, ključnih tako za normalno delovanje celic kot tudi pri razvoju bolezni.

INVITED LECTURE: MITOCHONDRIA CALCIUM SIGNALLING IN CELL LIFE AND DEATH
Prof. Rosario Rizzuto, Rector University of Padua, Department of Biomedical Sciences, Italy
Short Biography
Great Hall, at 13.30

The Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU) mediates Ca2+ transport inside the organelle matrix, thus shaping global calcium signals and controlling either aerobic metabolism or cell death through apoptosis. The molecular elucidation and in vivo targeting of the MCU complex is now revealing new information on the role of mitochondrial Ca2+ signaling in health and disease.

Slika

Slika

Slika

POZDRAVNI NAGOVOR: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan"
SLAVNOSTNI NAGOVOR: predsednik Vlade RS g. Marjan Šarec
VABLJENO PREDAVANJE: LETEČI ROBOTI, Prof. Vijay Kumar, Dean of Eng., Penn University, ZDAKratka biografija
PODELITEV ZLATIH ZNAKOV JOŽEFA STEFANA
Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani, ob 19.00 - VSTOP Z VSTOPNICO

Slika

Slika

WELCOME SPEECH: Prof. Jadran Lenarčič, Director J. Stefan Institute
HONORARY SPEECH: Prime Minister of the Republic of Slovenia, Mr. Marjan Šarec
INVITED LECTURE ON FLYING ROBOTS: Prof. Vijay Kumar, Dean of Eng., Penn University, USAShort Biography
GOLDEN AWARDS of J. STEFAN
Linhart Hall, Cankarjev dom, Ljubljana, at 7 p.m. - ENTRY WITH THE TICKET

Slika

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: 4D TISKANJE IN BIOTISKANJE V POTENCIALNIH POLJIH: KORAK BLIŽE K MASOVNI UPORABI
Prof. dr. Jean-Claude André, LRGP-UMR 7274 CNRS-UL and INSIS-CNRS, 3, rue Michel-Ange - F75016 Paris 1, rue Grandville – F54000 Nancy, Francija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00

Avtor predavanja je prvi na svetu leta 1984 patentiral 3D tiskanje. Postopek temelji na gradnji strukture po principu zaporednega dodajanja osnovnih 3D gradnikov, ki določajo končno kompleksno obliko vzorca. Od takrat se je koncept izdelave kompleksnih struktur nadgradil do te mere, da omogoča prilagajanje oblike objekta v enem ali več potencialnih poljih odvisno od okolice. Slednje definira osnovno idejo 4D tiskanja in Bio-tiskanja, ki je poenostavljeno povedano 4D tiskanje žive materije. V predavanju bo predstavljeno, kaj vse te tehnologije v nastajanju omogočajo. Prikazane bodo sedanje omejitve in nekatere poti, kako preseči tehnološke prepreke (kompleksnost), pa tudi izzivi teleologije, epistemologije in fleksibilne organizacije, predvsem v kontekstu vedno krajših časovnih okvirjev za dosego rezultatov. Obdobje »enostavnih« idej, kot je bilo 3D tiskanje leta 1984, je zaključeno, prihaja nova doba.

INVITED LECTURE: 4D PRINTING AND BIO-PRINTING: THE "MASS" IS NOT YET OVER!
Prof. Jean-Claude André, LRGP-UMR 7274 CNRS-UL and INSIS-CNRS, 3, rue Michel-Ange - F75016 Paris 1, rue Grandville – F54000 Nancy, France
Short Biography
Great Hall, at 12.00

The author was the first who patented 3D printing in 1984, based on the voxel by voxel addition of a selected material to a complex structure under construction. Since then, fabrication paradigms advanced so that it is nowadays possible to modify the shape of the objects created in one or more potential fields by modifying the environment. This defines the basic idea of 4D printing and of Bio-printing, which is, in simple words, 4D printing of living things. The lecture will deal with what these emerging technologies represent. It will emphasize their current limits and underpin few ways to break current scientific barriers (complexity), teleology, epistemology and flexible organization in a context where results must be obtained as quickly as possible. The period of “simple” ideas, like for 3D printing in 1984, is over.

Slika

Slika

PREDSTAVITEV: ZMAGOVALNI PROJEKT DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2019
Velika predavalnica Instituta, ob 12.00

Strokovni svet direktorja Instituta "Jožef Stefan" vsako leto objavi poziv za predlaganje projektov Direktorjevega sklada, ki so namenjeni nakupu in gradnji nove raziskovalne infrastrukture v okviru internega investicijskega projekta z namenom, da se olajša in omogoči ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij raziskovalcem mlajše generacije. Na podlagi ocenjevalnega postopka bosta financiranje prejela eden ali dva projekta, ki bosta najbolj navdušila ocenjevalce. Direktorjev sklad je namenjen nakupu in gradnji raziskovalne infrastrukture v okviru investicijskega projekta, ki ga na poziv strokovnega sveta direktorja predložijo mladi doktorji znanosti do 7 let po opravljenem doktoratu. To je v obdobju, ko so se že dokazali s svojim raziskovalnim delom in ko se odločajo o nadaljevanju svoje raziskovalne kariere na Institutu.

PRESENTATION: WINNER OF THE DIRECTOR'S FUND FOR 2019
Great Hall, at 12.00

The Director's Council of the Jožef Stefan Institute announces a Call for Proposals for the Director's Fund projects, which focuses on purchasing and/or developing a new research infrastructure (as part of an internal investment project) with the aim being to facilitate and enable the creation of promising new research areas for younger generations of researchers. Either one or two proposals will be selected on the basis of a comprehensive evaluation process. The Director's Fund is dedicated to the purchase and construction of a research infrastructure in the framework of an investment project that is submitted by young scientists up to 7 years after the completion of their doctoral degree, i.e., during the period when they have already proven their talent for research and when they decide to continue their research career at the Institute.

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: TEHNOLOŠKI GIGANTI ZBIRAJO NAŠE PODATKE. JE TO RAZLOG ZA SKRB?
Prof. dr. Geoff Webb, Monash University, Avstralija
Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.30

Velikana Google in Facebook sta najvidnejša primera nove generacije podjetij, ki služijo z zbiranjem in obdelovanjem ogromnih količin podatkov o ljudeh. V predavanju bo pojasnjeno, kaj ta podjetja počnejo in kakšne so posledice njihovega delovanja. Predstavljen bo tudi zloglasni primer Cambridge Analytica, s podrobnejšo analizo, kaj se je zgodilo, kako je do tega prišlo ter kakšne so družbene in etične posledice tega delovanja. Obravnavali bomo tudi vprašanje, ali zasebnost, kot smo je bili vajeni, še obstaja in ali zloraba podatkov ogroža demokracijo.

INVITED LECTURE: THE TECH GIANTS ARE HARVESTING YOUR DATA. SHOULD YOU CARE?
Prof. Geoff Webb, Monash University, Australia
Short Biography
Great Hall, at 13.30

Technology giants Google and Facebook are the most visible exemplars of a new generation of business that profit by collecting and exploiting masses of data on individual citizens. This talk will explain what these companies do and explore the implications. It will revisit the infamous Cambridge Analytica case, dissecting what happened and how, as well as the ensuing social and ethical implications. Amongst other issues, it will discuss whether the concept of privacy as we have known it is obsolete, and whether abuses of big data are a major risk to democracy.