F5

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Raziskave Odseka za fiziko trdne snovi so usmerjene v področje fizike neurejene in delno urejene kondenzirane materije ter še posebej faznih prehodov v teh sistemih. Namen teh raziskav je odkriti osnovne zakonitosti fizike neurejenih in delno urejenih sistemov, ki so vmesni člen med popolnoma urejenimi kristali na eni strani ter amorfnimi snovmi in živo materijo na drugi.

Pomemben del raziskovalnega programa je usmerjen v razvoj novih merilnih metod in eksperimentalnih tehnik na področju magnetne resonance, magnetnoresonančnega slikanja, tunelske in elektronske mikroskopije, mikroskopije na atomsko silo, dielektrične spektroskopije in frekvenčno odvisne kalorimetrije.

FIZIKA TRDNE SNOVI - F5

  • Fizika neurejene trdne snovi
  • Fizika mehke snovi, površin in nanostruktur
  • Eksperimentalna biofizika

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Denis Arčon, Denis.Arcon@ijs.si

Tajništvo
Marjeta Tršinar, marjeta.trsinar@ijs.si
Telefon: (01) 477 34 56
Maša Kavčič, masa.kavcic@ijs.si
Telefon: (01) 477 39 13
Vesna Lopatič, vesna.lopatic@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 97


Faks: (01) 477 31 91


V okviru fizike neurejene trdne snovi je poseben poudarek na fiziki kvazikristalov, inkomenzurabilnih sistemov in kompleksnih kovinskih zlitin z ogromnimi osnovnimi celicami, kjer pride do zloma translacijske simetrije na lokalnem ali globalnem nivoju. Prav tako je poudarek tudi na fiziki relaksorjev, fiziki neurejenih feroelektrikov ter feroelektričnih nanocevk in tankih plasti, fiziki materialov za spintroniko in magnetoferoelektričnih sistemov, fiziki organskih magnetov na osnovi fulerenov in nanocevk ter fiziki elektroaktivnih polimerov in elastomerov kot tudi nizkodimenzionalnih delno urejenih magnetnih sistemov. Razvijamo tudi nove metode jedrske kvadrupolne resonance, ki omogočajo detekcijo majhnih količin eksplozivov.

V okviru fizike mehke snovi in fizike površin je poseben poudarek na fiziki tekočih kristalov, fiziki koloidnih delcev s posebnim poudarkom na samoorganizaciji koloidnih delcev na nanostrukturiranih površinah, fiziki periodičnih struktur 2D in 3D (fotonskih kristalov), formiranih iz koloidnih delcev ali s fazno separacijo, molekularnih motorjih, sintezi anorganskih nanocevk in njihovi površinski funkcionalizaciji, tekočekristalnih elastomerih ter študiju samorganizacije in manipulacije molekul pri sintezi urejenih površinskih nanostruktur. Uspešno smo razvili metodo kemije posamezne molekule, ki temelji na nanoreaktorju, zasnovanem na nizkotemperaturnem STM. Posebej je treba omeniti tudi raziskave tekočekristalnih (TK) prikazalnikov in modulatorjev svetlobe, ki so velikega pomena za uporabo.

Pri eksperimentalni biofiziki je treba posebej omeniti študij biofizike membran in študij transporta biološko aktivnih snovi skozi lipidne membrane. Prav tako je treba omeniti študij spinskih lovilcev in označevalcev ter antioksidativnih procesov in oksimetrije z elektronsko paramagnetno resonanco (EPR) ter slikanje bioloških in zrnatih snovi z metodo magnetne resonance kot tudi študij spinske difuzije v poroznih heterogenih strukturah.

Odsek je eden izmed vodilnih evropskih laboratorijev za magnetno resonanco.verizica.jpg

Redni dogodki na odseku
- Redni tedenski sestanki raziskovalcev
- Seminarji odseka, vsak drugi četrtek, od oktobra do junija
- Vsako leto odsek organizira evropsko šolo o magnetni resonanci materialov.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si