F2

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Na Odseku izvajamo osnovne in aplikativne raziskave v fiziki nizkih in srednjih energij. Med nizke energije prištevamo raziskave v atomski fiziki, del jedrske fizike, ki jo raziskujemo, pa spada večinoma v fiziko srednjih energij. Poleg tega se ukvarjamo tudi z radiološkim varstvom okolja, kar sta predvsem nadzor obratovanja jedrskih objektov in nadzor vsebnosti radioaktivnih snovi v živilih in okolju. V okviru Odseka deluje Ekološki laboratorij z mobilno enoto. Na področju radiološkega varstva okolja delujejo na Odseku štirje laboratoriji: Laboratorij za meritve radioaktivnosti, Laboratorij za dozimetrične standarde, Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo in Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo, ki s pridobljeno akreditacijsko listino pri Slovenski akreditaciji izkazujejo usposobljenost za svoje primarne dejavnosti.

V atomski fiziki izvajamo poskuse, pri katerih preverjamo modelske načine ter uporabljamo že razumljene fizikalne fenomene pri analitskih metodah. Prvim nam je uspelo izmeriti Augerjeve spektre v koincidenci z ioni z energijsko ločljivostjo, ki je primerljiva z naravno širino luknje 2p v argonu. Izvajamo spektroskopijo vibracijsko vzbujenih molekul vodika v ravnovesju z okoliško površino. Ukvarjamo se s fotoabsorpcijo na težavnih tarčah (jod, kadmij, cezij, ...), koincidenčnimi poskusi z elektroni in fotoni, z visokoločljivo spektroskopijo v energijski in časovni domeni ter v zunanjem magnetnem in električnem polju. Pri svojem delu uporabljamo tudi analitske metode XANES in EXAFS. Izvajamo poskuse in sodelujemo z drugimi skupinami pri vrsti evropskih sinhrotronov (Elettra-Free electron Laser project, Bessy 2, Dessy, ESFR, Lure).

Objavili smo raziskavo o cisplatinu, znanem sredstvu v kemoterapiji raka v liposomskih mešičkih. Analitiko izvajamo z ionski žarki na Mikroanalitskem centru MIC, npr. določanje elementne koncentracije v vzorcu (PIXE), študij globinskih koncentracijskih profilov v tankih plasteh in površinah (RBS) ter vodikovih izotopov (ERDA) z ionskim žarkom 7Li. Poleg tega analiziramo tudi vzorce na zraku, recimo arheološke najdbe ter degradacijo papirja v arhivskih spisih. S protonskim mikrožarkom izdelujemo mikromehanske objekte (Proton Beam Writing). Pri študiju hiperfinih interakcij Fe uporabljamo Mössbauerjevo spektroskopijo.

FIZIKA NIZKIH IN SREDNJIH ENERGIJ - F2

 • Jedrske reakcije
 • Elektromagnetne in spinske strukture hadronskih sistemov
 • Elektronski koincidenčni eksperimenti s polariziranimi curki in tarčami
 • Visokoločljivostna spektrometrija gama
 • Razvoj novih metod pri spektrometriji gama
 • Radiološko varstvo okolja
 • Nadzor vsebnosti radioaktivnih snovi v okolici jedrskih objektov, živilih in okolju
 • Vzdrževanje nacionalnega referenčnega etalona za veličine v varstvu pred sevanji
 • Kalibracije dozimetrov
 • Termoluminiscenčna dozimetrija
 • Dinamika razpada atomskih sistemov z elektronsko, fotonsko in ionsko spektrometrijo v energijski in časovni domeni
 • Fotoabsorpcijska spektrometrija, XANES, EXAFS
 • Študij tankih plasti s sinhrotronsko svetlobo
 • Analitične metode z ionskim (mikro)žarkom (PIXE, RBS, ERDA) v vakuumu in zunaj njega
 • Mössbauerjeva spektrometrija

Odsečne spletne strani
Reference

Vodja odseka
Prof. dr. Primož Pelicon, primoz.pelicon@ijs.si

Tajništvo
Mojca Gantar
Telefon: (01) 588 54 51
Faks: (01) 477 31 51


Osnovne raziskave v jedrski fiziki potekajo v skupini za strukturo hadronskih sistemov. Ta skupina v laboratorijih MAMI (Mainz, Nemčija), Jefferson Lab (Newport News, ZDA) in MIT-Bates (Boston, ZDA) sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in analizi koincidenčnih eksperimentov s polariziranimi elektronskimi žarki in polariziranimi tarčami. V laboratoriju iThemba LABS v Cape Townu v Južni Afriki smo izvedli meritve visokoenergijskih žarkov gama z detektorskim sistemom AFRODITE. Študirali smo zajetje protona pri reakciji 208Pb(p,gama)209Bi. Kot prvi na svetu smo z germanijevimi detektorji izmerili žarke gama z energijo 20 MeV in pri tem izboljšali resolucijo za več kot faktor 10 glede na prejšnje meritve.

V Laboratoriju za meritve radioaktivnosti (LMR) se ukvarjamo z razvojem novih metod v spektrometriji gama. Tako smo vpeljali izračun ploščine vrhov z več programi, ki uporabljajo različne algoritme. Iz ujemanja rezultatov lahko preverimo vpliv algoritmov na končni rezultat ter ocenimo prispevek k negotovosti rezultata zaradi uporabljenih algoritmov. Poleg tega smo vpeljali izračun števnega izkoristka iz podatkovne baze detektorja in iz lastnosti vzorca, izračun aktivnosti sevalcev z upoštevanjem vplivov koincidenčnih efektov ter izračun povprečne aktivnosti iz aktivnosti, dobljenih iz posameznih črt in njihovih negotovosti z upoštevanjem korelacij. Za določanje globinske porazdelitve radiocezija pri meritvah in-situ smo uporabili simulacije Monte Carlo za izračun celotnega spektra, ki ga nato primerjamo z izmerjenim.

Laboratorij za dozimetrične standarde (NDS) je bil v letu 2004 uradno priznan od Urada RS za meroslovje kot nosilec slovenskega nacionalnega referenčnega etalona za veličine v varstvu pred sevanji. Dejavnosti laboratorija v okviru slovenske meroslovne mreže obsegajo vzdrževanje sledljivosti etalonov in kalibracije dozimetrov, ki jih sedaj zahtevajo tudi novi predpisi za vse delavce, ki pri delu uporabljajo vire ionizirajočega sevanja. Poleg rutinskih kalibracij za zunanje naročnike se ukvarjamo z izpopolnjevanjem in širitvijo etalonov.

Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo izvaja rutinske dozimetrične storitve (osebna in okoljska dozimetrija) za zunanje naročnike in raziskave na področju detekcije sevanja.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si