Center za energetsko učinkovitost

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Center za energetsko učinkovitost (CEU) je danes mesto zbiranja in prenosa znanja za učinkovito rabo energije na stičišču porabnikov energije, države, ponudnikov energije, opreme in storitev ter druge zainteresirane javnosti, hkrati pa zajema okoljske vplive rabe in pretvorbe energije. Najpomembnejši del delovanja CEU je tako sodelovanje z državnimi institucijami na področju učinkovite rabe energije, načrtovanja v energetiki, okoljskih vplivov rabe energije, trgovanja z emisijami, pri čemer pa s svetovalno vlogo na področju energetike še vedno ostaja trdno povezan z industrijskimi podjetji in ustanovami.

S strokovnim prijemom CEU danes ponuja naročnikom celovito paleto raziskovalno-razvojnih aktivnosti na različnih področjih učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, obenem pa pomembno prispeva pri oblikovanju nacionalne energetske in okoljske politike. CEU je v mednarodnem prostoru močno vpet v različne oblike sodelovanja s sorodnimi organizacijami iz vseh držav Evropske unije in sodeluje pri številnih evropskih projektih.

CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST - CEU

 • Raziskave in svetovanje na področju energetike, učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE)
 • Raziskave in svetovalne dejavnosti na področju vplivov energetike na okolje
 • Načrtovanje v energetiki z uporabo modelov slovenskega energetskega sistema in s stališča ukrepov URE in okoljskih vplivov
 • Aktivnosti na področju usmerjanja porabe energije (Demand Side Management)
 • Zakonodaja v zvezi z okoljskimi spodbudami (CO2-taksa, tarife za kvalificirano proizvodnjo)
 • Aktivnosti na področju trgovanja z emisijami
 • Energetsko svetovanje v industriji in ustanovah za inovativne energetsko učinkovite rešitve ter znižanje stroškov za energijo
 • Simulacijski modeli za raziskave vključevanja energetskih sistemov v industrijskih in drugih podjetjih
 • Ekonomski izračuni na področju energetike in okolja
 • Energetski pregledi in energetske zasnove lokalnih skupnosti
 • Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

Spletne strani centra

Vodja centra
Mag. Stane Merše, stane.merse@ijs.si


Center za energetsko učinkovitost ima dolgoletne izkušnje na področju energetike, rabe energije, proizvodnje električne energije, v zadnjih letih pa tudi na področju vplivov proizvodnje in rabe energije na okolje, predvsem na področju emisij toplogrednih plinov. Na CEU je zaposlenih 13 sodelavcev, največji delež svojih prihodkov pa center ustvari s pridobivanjem nalog na trgu. Med naročniki Centra za energetsko učinkovitost so industrijska in energetska podjetja, javne ustanove, večje zgradbe ter ministrstva in druge vladne institucije, ki so odgovorni za področje energetike in okolja.

Raziskovalne aktivnosti, s financiranjem katerih resorno ministrstvo za znanost le simbolično podpira področje, so skupaj z drugimi projekti usmerjene v podporo strokovnim odločitvam na področju vpliva rabe energije na okolje, konkretneje v luči izvajanja sistema trgovanja z emisijami, v katerega bo vstopilo 98 največjih slovenskih industrijskih podjetij in proizvajalcev električne energije. CEU je izdelal strokovne podlage za pripravo in izvedbo alokacijskega načrta za razdelitev pravic emitiranja CO2 v Sloveniji, ki ga je Evropska komisija sprejela 7. julija 2004 v prvem krogu in brez zadržkov.

Delovanje Centra je na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in energetskega svetovanja v industriji in ustanovah posvečeno sodelovanju pri oblikovanju, spremljanju in evalvaciji programov učinkovite rabe energije, uvajanju energetsko učinkovitih tehnologij in energetskega menedžmenta, informiranju in ozaveščanju porabnikov energije in drugih ciljnih skupin ter promociji energetsko učinkovitih tehnologij in postopkov. V vseh letih obstoja je CEU postal prepoznaven po strokovnih in inovativnih rešitvah, zato v Sloveniji igra eno glavnih vlog na tem področju.

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si