Sklop 3

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Mladi raziskovalci, nagrade, štipendije
Vabimo na obisk
Navodila za obiskovalce

3. SKLOP PROGRAMOV - INTELIGENCA, SISTEMI, MATERIALI, OKOLJE

Odsek za sintezo materialov K8
Glavna področja dela so magnetni in večfunkcionalni nanomateriali in drugi materiali ter polprevodne keramike.

Odsek za inteligentne sisteme E9
Osnovni cilji odseka so preučevanje teoretičnih osnov inteligentnih sistemov in razvoj inteligentnih sistemov v aplikativne namene na področju inteligentnih informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta, podpore odločanju, inteligentnih agentov, govornih in jezikovnih tehnologij, inteligentnega doma, inteligentne proizvodnje in ekonomije.

Odsek za sisteme in vodenje E2
Dejavnosti Odseka za sisteme in vodenje obsegajo analizo, vodenje in optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskovalci raziskujejo in razvijajo (i) nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje, (ii) razvijajo postopke in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje (iii) razvijajo specialne merilne in regulacijske module in (iv) gradijo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov. V dvajsetih letih obstoja je odsek za domače in tuje industrijske partnerje izvedel okrog 200 projektov.

  • PROGRAM 3.2

Odsek za elektronsko keramiko K5
Odsek se ukvarja z uporabo keramičnih materialov v elektroniki: raziskovalci pripravljajo keramične materiale in določajo strukturne ter elektro-mehanske lastnosti.

Odsek za komunikacijske sisteme E6
Osnovna dejavnost odseka je raziskovanje, razvoj in načrtovanje sodobnih telekomunikacijskih omrežij ter iskanje novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje in računalniške simulacije.

Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij CT3
Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij izvaja izobraževalne, promocijske in infrastrukturne dejavnosti, ki povezujejo raziskovalce in uporabnike njihovih rezultatov. Center razvija in pripravlja skrbno načrtovane izobraževalne dogodke, kot so seminarji, delavnice, konference in poletne šole za strokovnjake s področij inteligentne analize podatkov, rudarjenja s podatki, upravljanja z znanjem, mrežnih organizacij, ekologije, medicine, avtomatizacije proizvodnje in poslovnega odločanja. Center je vzpostavil tudi vrsto izobraževalnih portalov, ki ponujajo že za več kot 900 ur posnetih izobraževalnih seminarjev z različnih področij.

Center za prenos tehnologij in inovacij CTT
Primarna naloga Centra je prenos tehnologij in inovacij z Instituta »Jožef Stefan« v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem novih odcepljenih podjetij ter pomočjo pri njihovem prodoru na trg, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te. Sodelavci Centra nudijo nasvete in pomoč pri pripravi patentnih prijav in poslovnih načrtov, iščejo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in pripravljajo ustrezne pogodbe. Ob tem sodelavci Centra skrbijo tudi za izobraževanje in popularizacijo znanosti med mladimi ter s tem namenom pomagajo pri organizaciji obiskov Instituta "Jožef Stefan" in ponujajo posebne storitve mladim raziskovalcem, zaposlenim na Institutu.

  • PROGRAM 3.3

Odsek za znanosti o okolju O2
Dejavnost Odseka za znanosti o okolju je pestra in raznolika, kot je okolje samo. Prepletena je z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in celo družboslovnih znanosti, predvsem pa s kemijskimi, fizikalnimi, geološkimi in biološkimi, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Z raziskovalnim delom želijo raziskovalci pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in okolje.

Odsek za računalniške sisteme E7
Odsek se ukvarja z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Raziskovalci namenjajo pozornost tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav raziskovalci razvijajo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.

Odsek za tehnologije znanja E8
Odsek se ukvarja z metodami analize podatkov, ki omogočajo odkrivanje zanimivih vzorcev in novih znanj iz podatkov. Raziskovalci razvijajo tudi sisteme za zapis, obdelavo in uporabo tako pridobljenega znanja.