K5

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek za elektronsko keramiko izvaja raziskave ter sodeluje pri raziskovalno-razvojnih projektih in izobraževanju na področju sinteze, lastnosti in uporabe materialov za elektroniko in energetiko, pretežno kompleksnih materialov in struktur, ki lahko opravljajo več funkcij (multifunkcijski materiali). To so predvsem keramični piezoelektriki, feroelektriki, relaksorji, multiferoiki in prevodni oksidi. Poudarek raziskav je na kreiranju lastnosti s sintezo in strukturo na nano-, mikro- in makronivoju. Raziskujemo tudi osnove procesov za pripravo senzorjev tlaka, keramičnih mikroelektromehanskih sistemov (MEMS) in fleksibilne elektronike.

ELEKTRONSKA KERAMIKA - K5

  • Materiali
  • Volumenska keramika
  • Debele plasti
  • Tanke plasti
  • Nanoprahovi
  • Tehnologije za pripravo keramike
  • Debeloplastna hibridna vezja
  • Karakterizacija materialov

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Barbara Malič, barbara.malic@ijs.si

Tajništvo
Tina Ručigaj, tina.rucigaj@ijs.si
Telefon: (01) 477 38 28
Faks: (01) 477 38 87


Smernice razvoja elektronskih komponent so zmanjševanje dimenzij, večja učinkovitost, povečevanje zanesljivosti in kompleksnosti elektronskih komponent ter čim manjša obremenitev okolja. To lahko dosežemo tako z razvojem materialov z boljšimi lastnostmi in z uporabo tehnologij, ki omogočajo izdelavo kompleksnih miniaturnih struktur (multifunkcijski materiali) in naprav. Med materiali, ki jih raziskujemo, so pretežno tisti na osnovi svinčevih perovskitov v območju feroelektričnih, relaksorskih in antiferoelektričnih sestav, okolju prijazni materiali brez svinca na osnovi alkalijskih in zemljoalkalijskih niobatov in tantalatov v območju feroelektričnih, relaksorskih in antiferoelektričnih sestav ter prevodni materiali na osnovi kompleksnih perovskitov in materiali za visokotemperaturne gorivne celice (SOFC). Sestavni del raziskav je tudi študij faznih diagramov. Sistematično se ukvarjamo s sintezo (nano)delcev s kompleksno kemijsko sestavo, pripravo tankih plasti iz raztopin in pripravo debelih plasti.


Multifunkcionalnost dosežemo z integracijo več materialov v strukture z ustrezno geometrijo (2D- in 3D-strukture). Fizikalne in kemijske interakcije med materiali struktur vplivajo na funkcijske lastnosti elementov, zaradi česar je potrebno izboljšati kompatibilnost in zmanjšati reaktivnost med posameznimi materiali v strukturah ter razumeti, zakaj so lastnosti plasti drugačne od volumenske keramike. Raziskujemo elemente in tehnologije za pripravo debeloplastnih senzorjev pritiska ter kompleksnih keramičnih elektromehanskih struktur (MEMS).


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si