V001 / StefanoviDnevi2018

Dnevi Jožefa Stefana

PROGRAM 2018

PROGRAMME 2018

Slika
Ponedeljek, 19. marec - Monday, March 19, 2018

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: KOVINSKE POVRŠINE IN TANKI OKSIDNI FILMI: OD NANOSTRUKTUR DO KOROZIJSKE ZAŠČITE
Prof. dr. Philippe Marcus, CNRS - Chimie ParisTech - PSL University, Francija
- Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00
Kovinske površine, prekrite z oksidnimi filmi, so pomembne na mnogoterih področjih, posebej pri kovinskih materialih, ki jih uporabljajo v energetiki in transportu. V predavanju bomo obravnavali najnovejši razvoj na področju karakterizacije in razumevanja kemičnih in strukturnih značilnosti oksidnih plasti na površinah kovin in zlitin na nano nivoju in sicer z vidika znanosti o površinah in elektrokemije. Predstavljeni rezultati temeljijo na uporabi naprednih analitičnih metod pri študiju površin, kot so vrstična tunelska mikroskopija, vrstična tunelska spektroskopija, rentgenska fotoelektronska spektroskopija, masna spektrometrija sekundarnih ionov z merjenjem časa preleta v kombinaciji z elektrokemičnimi meritvami in dopolnjena z DFT modeliranjem.

INVITED LECTURE: METAL SURFACES AND THIN OXIDE FILMS: FROM NANOSTRUCTURES TO CORROSION PROTECTION
Prof. Philippe Marcus, CNRS - Chimie ParisTech - PSL University, France
- Short Biography
Great Hall, at 13.00

Metal surfaces covered by oxide films are important in several areas, and especially for metallic materials used for energy and transport applications. This lecture will focus on recent advances in the characterization and understanding of the chemical and structural properties of oxide layers on metal and alloy surfaces at the nanoscale, combining surface science and electrochemistry. The presented data are based on the application of advanced surface analytical techniques, such as Scanning Tunneling Microscopy, Scanning Tunneling Spectroscopy, X-Ray Photoelectron Spectroscopy, Time of Flight Secondary Ions Mass Spectrometry, combined with electrochemical measurements, and complemented by DFT modeling.


Slika

RAZSTAVA: AVGUST ČERNIGOJ: OBJEKTI, SLIKE, KOLAŽI - Kratka biografija
Galerija IJS, ob 14.30

Avgust Černigoj je najvidnejši predstavnik slovenske likovne avantgarde. Bil je učenec v Weimarju na Bauhausu, ki je bil sinonim za avantgardo in socializem. Čeprav je bil zaradi pomanjkanja sredstev navzoč le en semester, je tam dobil osnove konstruktivizma. Je utemeljitelj konstruktivizma pri nas in je med najvidnejšimi predstavniki zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo na likovnem področju. Danes je njegova umetnost znova v središču zanimanja in bolj kot kdaj aktualna. Rodil se je v slovenski delavski družini 24. avgusta 1898 v Trstu. Talent, ki ga je pokazal kot deček, mu je zagotovil štipendijo in prvo šolanje na tržaški Umetnostno-obrtni šoli, kjer je končal oddelek dekorativnega slikarstva. Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja je bilo po njegovih besedah njegovo najbolj plodno obdobje ustvarjanja oljnih slik. V Lipici, tej zeleni kraški oazi, je Černigoj preživel zadnjih pet let svojega življenja. S hvaležnostjo za bivanje in za vso človeško pozornost je Lipici v spomin zapustil 1355 svojih umetniških del, ki so danes shranjena v stalni zbirki in na ogled v Galeriji Avgusta Černigoja. Približno 400 del, kolikor jih je postavljenih na ogled, skuša predstaviti različna področja, s katerimi se je Černigoj ukvarjal v več kot šestdeset let trajajočem ustvarjalnem obdobju. Po avtorsko postavitev je podpisan Novi kolektivizem. Za tokratno razstavo izbrana razstavljena dela so iz lipiške galerije z njegovim imenom. "Popolnost je potrebno izgraditi preko raziskovanja in se nikoli prepustiti obupu," so Černigojeve besede, ki - poleg več kot tridesetih njegovih tokrat razstavljenih objektov, kolažev in slik - veliko povedo o njem samem in o njegovi umetnosti. - Tatjana Pregl Kobe

EXHIBITION: AVGUST ČERNIGOJ: OBJECTS, PAINTINGS, COLLAGES
Great Hall, at 14.30

Avgust Černigoj (1898-1985) was born in Trieste, to a Slovenian family. He finished the Secondary School of Arts and Crafts in Trieste. He graduated from the Bologna Academy and went on to study at the Munich Academy from where he moved to the famous Bauhaus School in Weimar. Weimar had a profound impact on his development as an artist, having come into contact with abstraction, the Russian avant-garde and particularly constructivism through the works and teachings of W. Kandinsky. Černigoj returned to Slovenia, where he met with the avantgarde poet Srečko Kosovel. In 1924, he helped with the mounting of the first constructivist exhibition, held in the premises of the Secondary Technical School in Ljubljana. The exhibits included architectural models, reliefs and sculptures, as well as parts of machines, overalls and politically artistic slogans. This exhibition has now been partially re-constructed as part of the new displays at the re-built Museum of Modern Art in Ljubljana. Černigoj's main contribution to the Slovene fine arts lies in the introduction of collage, which broadened the understanding of art and artistic work.


Slika
Torek, 20. marec - Tuesday, March 20, 2018

Slika

OKROGLA MIZA: INTELEKT NA ROBU DRUŽBE
Velika predavalnica Instituta, ob 11.30

Razmišljujoči analitki naše družbene realnosti ugotavljajo, da država že dlje časa ne premore volje in strokovnosti, da bi gradila in spodbujala nastanek dolgoročnejših vizij na različnih področjih družbenega razvoja. Znanje, ustvarjalnost, inovativnost ter odprtost do novih in prebojnih idej tako postajajo drugorazredne vrednote. V takem okolju postaja problematičen odnos političnih elit do intelektualcev, do vloge znanosti v družbenem razvoju in tudi drugih na znanju temelječih dejavnosti. V medijih prednjačijo puhlice, zaslužkarstvo, neresnične novice in nastopaštvo. Udeleženci okrogle mize bodo razpravljali o aktualnih dogajanjih v slovenski družbi z vidika intelektualca, ki se vse bolj in ne samo po svoji volji umika iz javnega življenja. Zanimalo jih bo, kateri so razlogi, da postaja slovenska družba vse bolj antiintelektualna in antiustvarjalna, in kakšne posledice bo to imelo v letih, ki so pred nami.

GOVORCI:
Ali Žerdin
Ervin Hladnik Milharčič
Marcel Štefančič

ROUND TABLE DISCUSSION: INTELLECT ON THE EDGE OF SOCIETY
Great Hall, at 11.30

About the round-table topics.

SPEAKERS:
Ali Žerdin
Ervin Hladnik Milharčič
Marcel Štefančič


Slika

VABLJENO PREDAVANJE: METODOLOŠKI VIDIKI AVGUSTA ČERNIGOJA
Dragan Živadinov, Slovenija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Povzetek predavanja v slovenščini.

INVITED LECTURE: METHODOLOGICAL ASPECTS OF AVGUST ČERNIGOJ
Dragan Živadinov, Slovenija
Great Hall, at 13.00

Abstract of the lecture.


Slika
Sreda, 21. marec - Wednesday, March 21, 2018

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: NASLOV PREDAVANJA
NOBELOV NAGRAJENEC Prof. dr. Duncan Haldane, Pinceton University, ZDA
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Povzetek predavanja v slovenščini.

INVITED LECTURE: TITLE OF THE LECTURE
NOBEL LAUREATE Prof. Duncan Haldane, Princeton University, USA
Great Hall, at 13.00

Abstract of the lecture.

Slika

Slika

SLOVESNA PODELITEV NAGRAD ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA
Velika predavalnica Instituta, ob 18.00

Institut podeljuje zlate znake za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved.

Pozdravni nagovor: Direktor Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Jadran Lenarčič
Slovesni nagovor: Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar
Častni gost: nobelov nagrajenec Prof. dr. Duncan Haldane

VABLJENO PREDAVANJE: OCEAN ONE - ROBOTSKI AVATAR ZA GLOBOKOMORSKE RAZISKAVE
Prof. dr. Oussama Khatib, Stanford University, ZDA - Kratka biografija
Predstavljen bo razvoj dvoročnega humanoidnega robota Ocean One, ki prinaša v oceansko okolje novo tehnologijo intuitivne haptične interakcije. Robota so že uporabili v ekspediciji v Sredozemlju na potopljeni ladji kralja Louisa XIV. Francoskega, ki leži ob obali Toulona na globini enaindevetdeset metrov. Dokazano je bilo, da lahko robot Ocean One, zamenja človeka pri nevarnem delu na veliki globini, hkrati pa poveže svoje znanje, intuicijo in izkušnje pri reševanju zadane naloge. Pričakovati je, da bodo bodoči robotski avatarji iskali in pridobivali rudo, gradili infrastrukturo ter izvajali preventivna ali obnovitvena opravila globoko v oceanih in rudnikih, na gorskih vrhovih ali v vesolju.

CEREMONY: JOŽEF STEFAN GOLDEN EMBLEM AWARD
Great Hall, at 18.00

The Institute awards Jožef Stefan Golden Emblem Prize for winning PhD dissertations in the fields of engineering, natural sciences and life sciences.

Welcome address: Director of the Jožef Stefan Institute prof. Jadran Lenarčič
Honorary address: Prime Minister of the Republic of Slovenia Prof. Miro Cerar
Honorary Guest: Nobel Laureate Prof. Duncan Haldane

INVITED LECTURE: OCEAN ONE - A ROBOTIC AVATAR FOR DEEP SEA EXPLORATION
Prof. Oussama Khatib, Stanford University, USA - Short Biography
The discussion focuses on the development of Ocean One, a bimanual humanoid robotic diver that brings intuitive haptic physical interaction to oceanic environments. The robot was deployed in an expedition in the Mediterranean to Louis XIV's flagship Lune, lying off the coast of Toulon at ninety-one meters. Ocean One's demonstrated-ability to distance humans physically from dangerous and unreachable spaces while connecting their skills, intuition, and experience to the task promises to fundamentally alter remote work. Robotic avatars will search for and acquire materials, build infrastructure, and perform disaster prevention and recovery operations - be it deep in oceans and mines, at mountain tops, or in space.


Slika
Četrtek, 22. marec - Thursday, March 22, 2018

Slika

VABLJENO PREDAVANJE: FRUSTRIRANA TEKOČE KRISTALNA UREJENOST KOT KLJUČ DO TOPOLOŠKE MEHKE SNOVI
Prof. dr. Slobodan Žumer, Institut "Jožef Stefan" in Univerza v Ljubljani, Slovenija
- Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Za topološko mehko snov so značilni stabilni defekti v njeni orientacijski urejenosti. Kompleksnost defektnih struktur in njihova stabilnost temeljita na frustraciji, ki je pogojena s konfliktnostjo vplivov kiralnosti, anizotropne elastičnosti, ograjenosti in zunanjih polj. Pokazali bomo, kako enostavni tekoči kristali, kot so nematiki, kolesteriki in modre faze, tvorijo "topološko igrišče", kjer s kontrolirano frustracijo lahko stabiliziramo točkovne in linijske singularne defekte ter nesingularne solitonske strukture, kot so npr. skirmioni. Za razliko od dobro poznane rabe tekočih kristalov v prikazalnikih, kjer so defekti moteč element, topološka mehka snov odpira nove možnosti za rabo v fotoniki, plazmoniki in senzoriki.

INVITED LECTURE: FRUSTRATED LIQUID CRYSTALLINE ORDERING AS A KEY TO TOPOLOGICAL SOFT MATTER
Prof. Slobodan Žumer, Jožef Stefan Institute and University of Ljubljana, Slovenia
- Short Biography
Great Hall, at 13.00

Topological soft mater is characterized by stable defects in its orientational ordering. Complexity and stability of defect structures depend on the frustration caused by conflicting effects of chirality, anisotropic elasticity, confinement, and external fields. We will show how simple liquid crystals like nematic, cholesteric , and blue phases form a "topological playground" where, by controlled frustration, we can stabilize point & line singular defects, and nonsingular solitonic structures like skyrmions. In contrast to well-known use of liquid crystals in displays, where defects are undesired objects, the topological soft mater opens new possibilities for applications in photonics, plasmonics, and sensorics.


Slika
Petek, 23. marec - Friday, March 23, 2018

Slika

PREDSTAVITEV: ZMAGOVALNI PROJEKT DIREKTORJEVEGA SKLADA ZA LETO 2018
Velika predavalnica Instituta, ob 11.30

Strokovni svet direktorja Instituta “Jožef Stefan” vsako leto objavi poziv za predlaganje projektov Direktorjevega sklada, ki so namenjeni nakupu in gradnji nove raziskovalne infrastrukture v okviru internega investicijskega projekta z namenom, da se olajša in omogoči ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij raziskovalkam/raziskovalcem mlajše generacije. Na podlagi ocenjevalnega postopka bosta financiranje prejela eden ali dva projekta, ki bosta najbolj navdušila ocenjevalce.

PRESENTATION: DIRECTOR'S FUND WINNER FOR 2018
Great Hall, at 13.00

The Director’s Council of the Jožef Stefan Institute announces a Call for Proposals for the Director’s Fund projects, which focuses on purchasing and/or developing a new research infrastructure (as part of an internal investment project) with the aim to facilitate and enable the creation of promising new research areas for younger generations of researchers. Either one or two proposals will be selected on the basis of a comprehensive evaluation process.


Slika

VABLJENO PREDAVANJE: KAKO STROJEM VGRADITI PRAVI SMISEL ZA HUMOR
Prof. dr. Tony Veale, University College Dublin, Irska
- Kratka biografija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Duhovitost je v veliki meri pokvarljivo blago. Ko se zamenja duh časa, nekatere priložnosti za duhovitost spontano izpuhtijo ali prenehajo biti aktualne, na novih področjih pa se za humor odprejo nove možnosti. Da bi umestili strojne generatorje humorja v pametno okolje, moramo ustvariti programska ogrodja, ki bi razvijalcem omogočila hitro odzivanje na spreminjajoče se norme in ustvarjanje inteligentnega humorja na novih, sodobnih tematikah. V tem predavanju obravnavamo Twitter kot eno od okolij, ki omogoča hiter razvoj novih strojnih generatorjev humorja s samodejnim prilagajanjem njihovega smisla za humor, predhodno razvitega za neko drugo tematiko. V predavanju pojasnimo, kaj je smisel za humor računalniških programov, ter kako razločimo tiste elemente, ki so generični in ponovno uporabni, od tistih, ki so prilagojeni in vezani na določen cilj.

INVITED LECTURE: WHAT WILL IT TAKE TO GIVE MACHINES A REAL SENSE OF HUMOR
Prof. Tony Veale, University College Dublin, Ireland
- Short Biography
Great Hall, at 13.00

Much of what we consider humorous is a perishable commodity. As the shifting plates of the Zeitgeist create new opportunities for humour in one domain of human experience, other opportunities dry up or cease to be topical. To situate automated humour generators in a smart environment, we shall need to build frameworks that allow designers to react rapidly to changing norms and exploit topical new targets for wit. In this talk I consider Twitter to be one such environment, and explore the rapid development of new humour generators by transferring a reusable sense of humour from one domain-specific generator to another. I shall articulate what it means for a computer program to have a sense of humour in the first place, before I distinguish between those aspects that are generic and reusable from those that are bespoke and tied to a specific goal.


Slika
Sobota, 24. marec - Saturday, March 24, 2018

Slika

DAN ODPRTIH VRAT
Pred glavno stavbo Instituta, Jamova 39, ob 9.00-14.00

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat na Institutu “Jožef Stefan”, kjer boste izvedeli več o delu in sestavi Instituta, raziskovalci pa vam bodo predstavili dejavnosti posameznih laboratorijev.
Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9h, 10h, 11h, 12h in 13h ) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova 39) ter si ogledajo in izberejo enega od programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure. Na voljo so programi: snov, robotika, bio-kemo-fizika ter informacijske tehnologije in okolje. Ob tem bodo na voljo tudi enourne delavnice Šole eksperimentalne kemije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno sodelovanje pri poskusih.
Ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 bo organiziran prevoz (odhod z Jamove 39) na Reaktorski center – enoto IJS v Podgorici, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali enega od slovenskih pospeševalnikov, laboratorije Odseka znanosti o okolju, razstavo o jedrski tehnologiji in raziskovalni jedrski reaktor Triga.

Slika

OPEN DAY OF THE INSTITUTE
In front of the main building, Jamova 39, ob 9.00-14.00

Vabimo vas, spisati v angleščini.