QA

Domov

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

SVPIS in drugo/Stefan.jpg

Za opravljanje nalog, ki so posebna strokovna podpora pri izvajanju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta, se lahko oblikujejo samostojne organizacijske enote pod pogojem, da je izvajanje podpornih dejavnosti pomembno za celoten Institut ali za širša področja raziskovalne, izobraževalne ali strokovne dejavnosti. Samostojne organizacijske enote se lahko oblikujejo tudi za opravljanje tehnične podpore pri izvajanja skupnih zadev, ki jih opravljajo službe.

PROGRAM ZAGOTOVITVE KAKOVOSTI NA IJS

Na Institutu "Jožef Stefan" (IJS) je organiziran program zagotovitve kakovosti (PZK) z namenom, da se zagotovi izvajanje del v skladu z načeli kakovosti, tj. učinkovito, zanesljivo in pregledno. PZK uporabljamo za vse naloge, kjer bi pomanjkljivost njihovih rezultatov lahko vplivala na varnost ljudi in okolja ali povzročila veliko škodo in tam, kjer je to zakonska obveza ali zahteva odjemalca.

Cilji politike kakovosti na IJS so naslednji:

  • usmerjanje k ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • varovanje zdravja ljudi in okolja,
  • partnerski odnos do vseh udeleženih v dejavnostih IJS,
  • povečevanje učinkovitosti in izboljševanj na vseh področjih delovanja,
  • upoštevanje zahtev zakonodaje in standardov,
  • integriteta in etika ter nepristranskost, zaupnost in neodvisnost.

PZK je izdelan na osnovi standarda SIST EN ISO 9001:2015 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017 ob upoštevanju relevantnih zahtev domače in tuje zakonodaje s področja jedrske in sevalne varnosti (zakon ZVISJV-1 in pravilnik JV5 ter ameriški zakonik U.S. 10CFR50, Appendix B), ki se nanašajo na sistem vodenja. Zakonodaje s področja jedrske in sevalne varnosti je merodajna in pomembna pri vseh nalogah, ki jih izvajamo na področju jedrske in sevalne varnosti. Zahteve navedenih standardov in zakonodaje so upoštevane v ustreznem obsegu glede na naravo dela na IJS. PZK je podan v dokumentu »Priročnik programa zagotovitve kakovosti«, PPZK.

PZK je implementiran v delovne procese v organizacijskih enotah (OE), ki so neposredno povezani s storitvijo ali izdelkom. Podporni procesi potekajo v podpornih dejavnostih ter službah in servisih IJS.

Za vzpostavitev in uveljavljanje PZK na nivoju IJS je odgovoren vodja Službe za zagotovitev in kontrolo kakovosti. Na nivoju OE je za delovanje PZK odgovoren nosilec programa zagotovitve kakovosti, ki skrbi za implementacijo splošnih načel in zahtev PPZK v postopke in navodila značilnih za delo OE.

V tabeli 1 so prikazane OE z organiziranim PZK.

Tabela 1 Seznam OE z organiziranim PZK

Organizacijska enota

Osnova za PZK

Spričevalo

Nosilec PZK / odgovorni za akreditirano metodo

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, F-2

ISO/IEC-17025

LP-022
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-2/


Akreditacija za:

mag. Denis Glavič-Cindro
denis.cindro@ijs.si
namestnica dr. Helena Fajfar
helena.fajfar@ijs.si

- meritve vsebnosti radionuklidov v trdnih in tekočih vzorcih s spektrometrijo gama
- meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov za karakterizacijo referenčnih materialov

dr. Toni Petrovič

- meritve okoljskih in osebnih doz s TL-dozimetri

Klara Poiškruh, mag. med. fiz.

- meritve hitrosti doz in površinske kontaminacije s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja

doc. dr. Miha Mihovilovič, mag. Matjaž Stepišnik

- merjenje dozimetričnih količin v koristnem snopu diagnostičnih rentgenskih aparatov

Boštjan Črnič, mag. med. fiz.

- določanje tritija v vzorcih vode in urina s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo po direktni metodi in po elektrolitski obogatitvi
- tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev skupne aktivnosti sevalcev α in β v vodi po direktni metodi in metodi s koncentriranjem

dr. Jasmina Kožar Logar


LK-017
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-3/

Akreditacija za:

- kalibriranje na področju ionizirajočega sevanja in radioaktivnosti - dozimetrične veličine (kerma v zraku) in veličine v varstvu pred sevanji (ročni inšpekcijski merilniki, osebni dozimetri, odziv merilnika površinske radioaktivne kontaminacije).

Boštjan Črnič, mag. med. fiz.

Odsek za reaktorsko fiziko, F-8

EN ISO-9001*

izr. prof. dr. Igor Lengar
igor.lengar@ijs.si

Odsek za reaktorsko tehniko, R-4

EN ISO-9001*

dr. Andrej Prošek
andrej.prosek@ijs.si

Odsek za znanosti o okolju, O-2

ISO/IEC-17025

LP-090
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan/

Akreditacija za:

dr. Polona Vreča
polona.vreca@ijs.si

- določanje stroncija z beta štetjem
- določanje tritija s tekočinskim scintilacijskim štetjem
- določanje 14C v bazični raztopini

doc. dr. Marko Štrok

- določanje elementne sestave v vzorcih iz okolja s k0-INAA

izr. prof. dr. Radojko Jaćimović

- določanje razmerja stabilnih izotopov ogljika (13C/12C) v etanolu z masno spektrometrijo
- določanje razmerja stabilnih izotopov kisika (18O/16O) v vodah živil z masno spektrometrijo

prof. dr. Nives Ogrinc

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, ICJT

EN ISO-9001*

Certifikat ISO-9001 za izobraževanje. Zaporedna št. certifikata: Q-974, velja do 30. 9. 2024.

mag. Marjan Tkavc
marjan.tkavc@ijs.si

Reaktorski infrastrukturni center, RIC

EN ISO-9001*

Andrej Gyergyek, dipl. inž. fiz.
andrej.gyergyek@ijs.si

Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, SVPIS

ISO/IEC-17025

LP-022
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-2/

Thomas Breznik, dipl.inž.
thomas.breznik@ijs.si
mag. Denis Glavič-Cindro
denis.cindro@ijs.si

Metode, ki jih uporablja SVPIS so akreditirane v okviru ELME oz. odseka F-2 in sicer po interni metodi ELME-DN-03 in ELME-DN-04 za meritve hitrosti doze in površinske kontaminacije:
- meritve hitrosti doz in površinske kontaminacije s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja
- neposredne meritve površinske kontaminacije
- in po interni metodi ELME-DN-17 za laboratorijske in terenske meritve s spektrometrijo gama.

mag. Matjaž Stepišnik

Legenda: * ob upoštevanju zahtev zakona ZVISJV-1 in pravilnika JV5 ter ameriškega zakonika 10 CFR 50, App. B

Zadnja sprememba: 1. 2. 2024


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si