K3 / LabFizKemRadiDesno


LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJO


Vodja laboratorija: dr. Ingrid Milošev

Raziskovalni program


  • Radikalske reakcije in fotodisociacija kemijskih zvrsti prisotnih v atmosferi
    Teoretične raziskave elementarnih procesov so osnovane na kvantnokemijskih metodah in so usmerjene na študij molekul, radikalov in reakcij, ki so pomembne v procesih nastajana ozona v troposferi in degradacije ozona v stratosferi. Predvsem nas zanimajo medsebojne reakcije med NOx, ClOx, BrOx in ROx radikali in fotodisociacijski procesi osnovnega in elektronsko vzbujenih stanj termokemijsko stabilnih aduktov/intermediatov nastalih v posameznih radikalskih reakcijah.


  • K3-en/PhysChemLab/radi_a.png K3-en/PhysChemLab/radi_b.png

  • (a) Strukture ClNO3 izomer in (b) energijski diagram ClO + NO2 reakcije, CBS-QB3 izračun


  • K3-en/PhysChemLab/radi_c.png

  • Pomembni elektronski prehodi BrNO2 (energije prehodov za ClNO2 označene rdeče)