Javni razpis za zlati znak Jožefa Stefana, 2006

Z namenom, da bi spodbudili mlade raziskovalce v Republiki Sloveniji k čim boljšim dosežkom in k pisnemu ter ustnemu objavljanju svojih strokovnih del, Institut "Jožef Stefan" objavlja

 • JAVNI RAZPIS

za ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA, s katerim bodo nagrajena najbolj odmevna doktorska dela mladih doktorandov:

 1. izdelana na uveljavljenih, delujočih ali razvijajočih se področjih (naravoslovnomatematičnih, medicinskih in biokemijskih ter tehniških ali njim sorodnih ved) v Sloveniji, ki so vzbudila odmev mednarodne strokovne javnosti z objavljenimi dosežki oziroma s potencialom za prenos znanja v prakso.

 2. pod pogojem:

  • da so uspešno zagovarjali doktorsko delo v Sloveniji po 1. oktobru 2002

  • da so bili ob zagovoru mlajši od 32 let oziroma 33 let za področje medicine

  • da je bilo delo, ki ga vsebuje doktorat, opravljeno v celoti ali pretežno v Sloveniji.

Kandidate/-ke lahko prijavijo posamezniki ali organizacije. Predlogu morajo predložiti doktorsko delo in dokumentacijo o odmevnosti doktorskega dela, ki dokazuje upravičenost do nagrade, s strokovnim komentarjem predlagatelja, mentorja ali drugega raziskovalca z ožjega strokovnega področja, na katero se nanaša doktorsko delo.

Izbiro in podelitev bo vodil Odbor za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana pri Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Odločitve Odbora so dokončne. Podeljeni bodo največ trije znaki.

Nagrade za leto 2006 bodo podeljene na slovesnosti ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, predvidoma 24. marca 2006.

Doktorji, ki bodo dobili nagrade, bodo povabljeni, da svoja dela predstavijo na predavanjih, ki bodo organizirana na Institutu »Jožef Stefan«.

Predlogi morajo prispeti na razpis v enem izvodu, v zaprtih kuvertah z oznako "Ne odpiraj -- predlog" in navedbo "Za Zlati znak Jožefa Stefana", ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 13. januarja 2006 do 15. ure na naslov:

 • Institut "Jožef Stefan"


  vložišče
  Jamova 39
  1000 Ljubljana.

Kriteriji za presojo in vprašalnik

Podrobna navodila in razpisne pogoje dobite na Institutu "Jožef Stefan", po tel. 01 4773-900.

Direktor Instituta:
prof. dr. Jadran Lenarčič

Ljubljana, 11. 11. 2005