Kriteriji za presojo in vprašalnik

Razpis za Zlati znak Jožefa Stefana

Nagrado za leto 2006 se podeljuje doktorju znanosti za doktorsko delo, ki ga je uspešno zagovarjal po 1. 10. 2002. S tem je omogočeno, da se ugotovi odmev na doktorsko delo. Nagrado lahko prejme le kandidat, ki ob zagovoru še ni dopolnil 32 let oziroma 33 let za področje medicine.

Predlagatelju priporočamo, da dobi od kandidata vse bistvene podatke, ki jih zahteva vprašalnik, ter jih da na razpolago mentorju, da bo lahko napisal specifično utemeljen predlog. Poleg ali namesto mentorja lahko mnenje napiše recenzent, ki je raziskovalec iz ožjega področja, iz katerega je bilo opravljeno doktorsko delo, in ki dodatno utemelji predlog.

Predlogu naj bo priložena tudi kopija doktorskega dela kandidata ter kopija ocene in kopija doktorske diplome.

Predlogu je potrebno priložiti kopije del oziroma člankov, ki kandidatovo raziskovalno delo iz doktorata citirajo, in v njih je treba označiti med referencami citirano delo, v tekstu pa tisti del, kjer je citirano delo omenjeno, ter priložiti kopije člankov tujih avtorjev, v katerih je izkazana uporaba problematike, zajete v doktorskem delu.

Predlogu naj bodo priloženi kratki biografski podatki kandidata za obdobje doktorskega dela. Tudi podatki o objavljenih delih in ostala bibliografija naj bo le v povezavi z doktorskim delom kandidata.

Pomanjkljivo izpolnjenih vprašalnikov Odbor ne bo obravnaval. Prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:


 1. podatki o kandidatu:

Ime in priimek ......................................................
Datum rojstva ............... Kraj rojstva ...............................
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča................................
 1. doktorsko delo:

Naslov ..............................................................
.....................................................................
Ožje strokovno področje .............................................
.....................................................................
.....................................................................
Datum zagovora ........... Fakulteta ................................
 1. v čem je odlika vsebine (izjemnost, originalnost):
  1. nov pristop k problemu,
  2. nova metoda ali razvoj metode,
  3. nova uporaba ali pomembno izboljšanje uporabe,
  4. odpiranje nove problematike ali obdelava in rešitev znanih odprtih problemov, ki se še raziskujejo.
 2. kaj so dosežki doktorskega dela oz. z njim povezanih objav:
  1. znanstvena vsebina ter rezultat doktorskega dela,
  2. kakšen pomen ima doktorsko delo za stroko doma in v tujini,
  3. uporabnost rezultatov doktorskega dela v praksi oziroma njihov potencial,
  4. ali se bo delo, začeto v doktoratu, nadaljevalo in na kakšni problematiki,
  5. drugi vidiki, po katerih se doktorat še odlikuje.
 3. mentorjeva ali recenzentova dodatna utemeljitev:
  1. ocena vloge kandidata in njegove iniciative pri izbiri in obdelavi teme doktorske disertacije,
  2. drugi argumenti.
 4. bibliografski podatki:
  1. ali je bila vsebina doktorata v celoti objavljena kot članek (bibliografski podatki),
  2. kandidatova bibliografija znanstvenih objav v uglednih (mednarodnih) revijah ter objavljenih in neobjavljenih referatov, ki so povezani z doktorskim delom (v bibliografiji navesti vse soavtorje),
  3. udeležba na konferencah, na katerih je bila predstavljena problematika, zajeta v doktorskem delu (navesti zbornike konferenc),
  4. izkazi o tehničnih izboljšavah ali patentih, ki so povezani z doktorskim delom.
 5. kakšni so odmevi:
  1. odmevi na doktorsko delo; predlagatelj naj priloži kopije del oziroma člankov, ki kandidatovo raziskovalno delo iz doktorata citirajo, in v njih označi med referencami citirano delo, v tekstu pa tisti del, kjer je citirano delo omenjeno,
  2. s kom ter kako je doma ali v tujini delo povezano (mednarodno sodelovanje, projekti),
  3. kje in kako je bilo delo uporabljeno v praksi ali bi potencialno lahko bilo, oziroma v kakšni meri je strokovna upravičenost potrjena od uporabnika (po možnosti navesti dokumentirane podatke).

podpis mentorja ali recenzenta:
               ........................................


Prosimo, da odgovorite na vse gornje točke, kot je predlagano, da omogočite hiter in učinkovit pregled nad relevantnostjo in težo podatkov.

Prijavo pošljite na naslov:

 • Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, p.p. 100, 1001 Ljubljana,

  s pripisom "Ne odpiraj - predlog" in navedbo "Za Zlati znak Jožefa Stefana".

Odbor bo upošteval prijave, ki bodo prispele na Institut "Jožef Stefan" do vključno 13. 1. 2006


Ljubljana, 11. 11. 2005