IJS-AUP

Glej tudi: Pravila dopustne uporabe omrežja IJS (pdf) in Acceptable Use Policy for IJS Network (English translation of the referenced document).

Uporabniki, ki jim je dodeljeno lastno uporabniško ime in tajno geslo za dostop do brezžičnega omrežja IJS (ki je del evropske sheme gostovanja in projekta mobilnosti v raziskovalni in izobraževalni sferi Eduroam) in do strežnika klicnih linij na IJS, so odgovorni za varovanje tajnosti tega gesla in za vse dogajanje, ki izvira iz priklopa, omogočenega na podlagi tega uporabniškega imena in tajnega gesla.

Vsak uporabnik je odgovoren za svoje obnašanje in za nemoteče delovanje svojega računalnika pri uporabi omrežja in storitev v njem v skladu z zakonodajo, pravilniki IJS, pravili uporabe omrežja ARNES in Eduroam ter družbeno in kulturno sprejemljivimi normami obnašanja v okolju, v katerem se nahaja. Uporabnik ali njegov računalnik zlasti:

  • ne bo neavtorizirano dostopal, poskušal dostopati ali sodeloval pri poskusu neavtoriziranega dostopa do kateregakoli računalniškega sistema, omrežja, storitve ali podatkov;
  • ne bo razvijal ali uporabljal programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete ali motenje delovanja računalniškega sistema, omrežja ali podatkov;
  • se v komunikaciji z drugimi uporabniki ali računalniki ne bo izdajal z lažno identiteto; (če ne želite razkriti svojega polnega imena, to pravico imate, ne smete pa se predstavljati v imenu konkretne druge osebe z namenom zavajanja);
  • ne bo uporabljal strežnika, računalnika ali omrežja, v katerem gostuje, v protizakonite ali zasebne pridobitniške namene. Oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem ni dovoljeno;
  • ne bo dopuščal, da na njegovem računalniku teče programska oprema, ki krši gornje točke (uporabljajte ažurno protivirusno zaščito, ne naseljujte trojancev, programov za razpečevanje oglasne e-pošte, programov za distribuirane napade na tuje računalnike in programov za razpečevanje vsebin, ki kršijo avtorske pravice, ter redno skrbite za odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti programske opreme, npr. z rednim nalaganjem svežih varnostnih popravkov).

Ob morebitnih kršitvah tajnosti (npr. omogočanje uporabe lastne šifre drugim uporabnikom) ali ob kršitvah pravil in norm obnašanja, bomo ukrepali najmanj z odvzemom uporabniškega imena. Pravico presoje imata Center za mrežno infrastrukturo in direktor IJS.

Tehnično je nemogoče zagotoviti tajnost nešifriranih računalniških komunikacij, npr. elektronske pošte in zvez z oddaljenimi računalniki. Za zagotovitev tajnosti, integritete in verodostojnosti tistih podatkov v omrežju, ki so poslovne skrivnosti ali so zasebne narave, priporočamo uporabo kriptografskih tehnik (npr. pgp ali gpg za elektronsko pošto in ssh ali VPN (npr. IPsec) za priklop na računalnike prek omrežja in za prenos datotek).

Upravitelji omrežja na IJS in v organizaciji gostiteljici si pridržujejo pravico do opazovanja ter analize prometa in arhiviranja dogodkov v omrežju za potrebe ugotavljanja in odpravljanja motenj v njem ali na računalnikih v njem ter v primerih ugotavljanja in dokumentiranja kršitev. V tem procesu lahko pride tudi do nenamernega opazovanja podatkov nekršiteljev. Tako pridobljenih podatkov upravitelji ne bodo zlorabili ali omogočili dostop do njih tretjim osebam ter ostanejo poslovna skrivnost.

Uporabnik je dolžan sam skrbeti za varnost svojega (npr. domačega ali prenosnega) računalnika. Upravitelji omrežja v katerega se vklapljamo, strežnikov klicnih linij in brezžičnih vstopnih točk, Center za mrežno infrastrukturo ali Institut "Jozef Stefan" niso odgovorni za morebitno škodo na računalniku s katerim se vklopimo v omrežje, ki bi nastala kot posledica povezave tega računalnika v računalniško omrežje (npr. zaradi vdora v slabo zaščiten domači ali prenosni računalnik).

Seznanjen sem z vsebino tega dokumenta in se obvezujem, da se bom ravnal po tu navedenih pravilih.

(ime in priimek, odsek oz. skupina, datum, podpis):