Page name: ARRSProjekti / 2019 / Kvantne metastabilnosti

Kvantne metastabilnosti


Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

N1-0092 Kvantne metastabilnosti
N1-0092 Mesoscopic Quantum Metastability

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Dragan MIHAILOVIĆ

Sodelujoči raziskovalni organizaciji:

1. Institut »Jožef Stefan«

2. Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – Nanocenter

Raziskovalci:

  1. prof. dr. Dragan MIHAILOVIĆ

  2. Yevhenii VASKIVSKYI

  3. Dr. Iaroslav GERASIMENKO

  4. Petra ŠUTAR

Vsebinski opis projekta

Neravnovesna stanja snovi so postala zelo pomembna, tako fundamentalno kot praktično zaradi široke pomembnosti na različnih področjih fizike. Pojav, pri katerem električna upornost nekaterih snovi, pravimo jim superprevodniki, pri zelo nizki temperaturi tako rekoč izgine ali pa je magnetno polje iz njih povsem izrinjeno, ima namreč izjemne uporabne možnosti; ključen izziv ostaja premostitev nizkih temperatur. Projekt se posveča razumevanju novih skritih kvantnih stanj, ki so neravnovesna ali metastabilna. Metastabilno stanje v 1T-TaS2 je primer velikega zanimanja v fiziki, saj gre za prvi eksperimentalni primer skritega stanja, ki nastane v neravnovesnih pogojih. Ima tudi izjemen potencial kot ultrahitri spominski element.

S hitrim razvojem novih časovnoločljivih metod so se močno razvile raziskave časovne dinamike tekmovalnih procesov v različnih kompleksnih sistemih v trdni snovi. Fizika metastabilnih mezoskopsko samourejenih struktur, ki nastajajo pri hitrih faznih prehodih, je v veliki meri neraziskana zaradi tega, ker eksperimenti niso mogli določiti kompleksnih nepravilnih struktur. V tem projektu predlagamo pionirske raziskave mezoskopskih struktur, nastajajočih pod kontroliranimi neravnovesnimi pogoji v kompleksnih elektronskih materialih, s poudarkom na topoloških in stiskalnih prehodih, kjer so izhodi prehodov določeni skozi kvantno selekcijo. Eksperimentalni preboj nastane z uporabo nizkotemperaturne tunelske mikroskopije z enkratnim femtosekundnim vzbujanjem, z raziskavo enkratnih izidov faznih prehodov in atomsko ločljivostjo.

Slika1

PROJECT OBJECTIVES

Non-equilibrium states of matter have become of great fundamental and practical interest in recent years because of their wide importance in diverse areas of physics. The phenomenon in which the electrical resistance of some substances, called superconductors, is practically disappearing at very low temperatures or the magnetic field from them is completely displaced has extremely useful possibilities; the key challenge remains to bridge the low temperatures. The project focuses on understanding new hidden quantum states that are unbalanced or metastable. The metastable state in 1T-TaS2 is an example of great fundamental interest in physics since it is the first example of a hidden state which forms under non-equilibrium conditions. It has enormous potential as an ultrafast memory device. With the rapid development of new time-resolved techniques, the temporal dynamics of competing processes and interactions were recently disentangled in a wide variety of complex condensed matter systems. The physics of metastable mesoscopically ordered textures emerging through phase transitions has been largely experimentally inaccessible till now because experiment could not resolve complex irregular structures. Here we propose to investigate mesoscopic textures created under controlled non-equilibrium conditions in complex electronic materials, with a focus on topological and quantum jamming transitions where transition outcomes are determined through quantum selection processes. The experimental breakthrough comes with the use of low-temperature single-shot excitation scanning tunnelling microscopy and tunnelling spectroscopy, studying single transition outcomes with atomic spatial resolution.

Slika2

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih