V001 / Direktorjev sklad

Naslovna fotografija / Cover photo

DIREKTORJEV SKLAD

DIRECTOR'S FUND

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV
2020

CALL FOR PROPOSALS
2020

Strokovni svet direktorja Instituta “Jožef Stefan” objavlja peti interni poziv za predlaganje projektov Direktorjevega sklada, ki so namenjeni nakupu ter izgradnji nove raziskovalne infrastrukture v okviru internega investicijskega projekta z namenom, da se olajša in omogoči ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij raziskovalkam in raziskovalcem mlajše generacije. Na podlagi ocenjevalnega postopka bosta v financiranje izbrana eden ali dva predloga, ki bosta vsebovala jedrnato in jasno predstavitev nove infrastrukture in bosta ustrezno utemeljena. Predloge projektov lahko pošljejo mlajše raziskovalke in raziskovalci do sedem let po doktoratu (to obdobje se lahko smiselno podaljša za čas porodniškega oziroma starševskega dopusta ali zaradi drugih objektivnih razlogov), ki želijo nadaljevati svojo raziskovalno pot na Institutu. Predlogi projektov morajo biti napisani v angleščini v skladu z objavljenimi navodili.

The Director’s Council of the J. Stefan Institute announces the fifth Call for Proposals for the Director’s Fund projects, which focuses on purchasing and/or developing a new research infrastructure (as part of an internal investment project) with the aim to facilitate and enable the creation of promising new research areas for younger generations of researchers. Either one or two proposals that include a concise and clear presentation of the new infrastructure and its justification will be selected on the basis of a comprehensive evaluation process. Eligible applicants are those younger researchers who have completed their doctorates within the past seven years (this period may be reasonably extended for maternity or parental leave or for other objective reasons) and have decided to continue their research careers at the Institute. The proposal must be written in English.

・Objava poziva: 28. november 2019
・Rok oddaje predlogov projektov: 3. februar 2020
・Objava sklepa o izboru: 27. marec 2020


・Publication of the Call: November 28, 2019
・Deadline for submission of proposals: Fabruary 3, 2020
・Announcement of final decision: March 27, 2020


ZMAGOVALNI PROJEKTI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

WINNING PROJECTS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020Function

NAVODILA ZA PREDLAGATELJE

INFORMATION FOR APPLICANTS

Osnovne informacije
Namen in poslanstvo
Kako napisati prepričljiv predlog projekta
Obrazci
Vprašanja in odgovori

Basic information
Purpose and mission highlights
How to write a convincing project proposal
Templates
Questions and answers

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV (pdf)
FRONT PAGE (docx) - FINANCIAL OUTLINE (docx)
PPT O POZIVU (pdf)

CALL FOR PROPOSALS (pdf)
FRONT PAGE (docx) - FINANCIAL OUTLINE (docx)
PPT ABOUT THE CALL (pdf)

PRAVILA O OBLIKOVANJU, UPRAVLJANJU IN UPORABI DIREKTORJEVEGA SKLADA (pdf)

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.ijs.si

xx