Page name: ARRSProjekti / 2019 / STRAP - Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesneževal v okolju Slovenije

STRAP - Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesneževal v okolju Slovenije

Nazaj na seznam za leto 2019


Oznaka in naziv projekta

J1-1716 STRAP - Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesneževal v okolju Slovenije
J1-1716 STRAP - Sources, TRansport and fate of persistent Air Pollutants in the environment of Slovenia

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev ter relevantni projekti

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

SIRS LOGO

HgOx LOGO

Projektna skupina

IJS LOGO

Institut »Jožef Stefan«

Nives Ogrinc (vodja projekta), Milena Horvat, Janja Vaupotič, David Kocman, Bor Krajnc, Igor Živković, Doris Potočnik, Jasmina Masten Rutar, Juš Kocijan


NIB_MBP

Nacionalni inštitut za biologijo - Morska biološka postaja

Jadran Faganeli, Nives Kovač, Oliver Bajt


FRI

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Jana Faganeli Pucer


MEIS

MEIS d.o.o.

Marija Zlata Božnar, Primož Mlakar, Boštjan Grašič


AEROSOL

AEROSOL d.o.o.

Matjaž Kobal, Martin Rigler

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Slaba kakovost zraka je eden od najbolj perečih problemov v urbanih območjih, ki negativno vpliva na kakovost okolja in zdravje ljudi. Zmanjšanje onesnaženosti zraka zahteva učinkovite strategije načrtovanja in načine za oceno učinkovitosti teh strategij v smislu splošnega vpliva na kakovost zraka. Glavni namen predlaganega projekta STRAP (Izvori, transport in usoda obstojnih onesnažil zraka v okolju) je z raziskavami izvora, transporta, razpršenosti in usode obstojnih onesnaževal kot so črni ogljik (BC), trdni delci (PM), policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) in živo srebro (Hg) izboljšati naše znanje o onesnaženosti zraka v Sloveniji. Dosedanje razumevanje življenjskih ciklov raziskovanih onesnaževal je trenutno slabo raziskano in v primeru BC tudi ne zajeto v evropski zakonodaji. STRAP bo gradil na obstoječem znanju in uporabil najsodobnejše tehnike pri določanju izvora onesnaževal kot so Hg in PAHi in temeljijo na meritvah stabilnih izotopov z uporabo multi-kolektorskega masnega spektrometra z induktivno sklopljeno plazmo (MC-ICPMS) in masnega spektrometra za analitiko stabilnih izotopov lahkih elementov na molekularnem nivoju. Z uporabo BC s časovno natančnimi razrešenimi meritvami, in izotopskimi meritvami bomo razlikovali med ogljikom, ki je nastal iz fosilnih in biomasnih snovi ter zagotovili informacije o tem, ali so prispevki nedavni in lokalni ali stari in regionalni. Poleg tega bo STRAP zgradil modele disperzije vremenskih in atmosferskih onesnaževal (“modeling system”) za preučevanje in napovedovanje transporta onesnaževala od vira do prizadete populacije. STRAP bo razvil tudi inovativno integrirano metodologijo, ki bo združevala podatke o meritvah in modeliranju, da bomo poglobili naše znanje o disperziji onesnaževal v ozračju. Ta pristop predstavlja nov prispevek k smernicam za ocenjevanje onesnaženosti zraka, ki trenutno temeljijo le na dejanskih meritvah ali modeliranju. V okviru projekta STRAP bomo izvedeli grafično statistično analizo, ki bo temeljila na algoritmu sončnice (“Sunflower quotation”) izmerjenih in modeliranih koncentracij onesnaževal na urni časovni resoluciji, ki bo delovala kot sistem javnega opozarjanja. Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo lahko ovrednotili stanje v raziskovanih izbranih okoljih (urbanih, morskih, industrijskih) in podali smernice za načrtovanje in upravljanje strategij za zmanjševanje onesnaženja v povezavi s spremembami v okolju in zdravjem ljudi.

Znanstveni izzivi za izbrana onesnaževala vključujejo identifikacijo vira onesnaženja, količinsko opredelitev emisij, razpršenost onesnaževal v ozračju nad kompleksnim terenom in oceno mejne doze onesnaževal v izpostavljeni populaciji (tako imenovani ‘’življenjski cikel’’ onesnaževala).

Delo v okviru projekta bomo nadgradili z mednarodnim sodelovanjem z izkušenimi partnerji iz Italije in Avstralije ter vpetostjo v tekoče evropske projekte, kot so SIRS, MercOx, ICARUS, HBM4EU in PrepAir. Projekt bo omogočal tudi izobraževanje in usposabljanje mladih raziskovalcev in s tem pripomogel k razvoju nove generacije raziskovalcev na področju kakovosti zraka.

Grafabstrakt

Struktura projekta

STRUKTURA

Povezava na opis projekta v angleščini

http://www.environment.si/en/projects/j1-1716/

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih