Page name: ARRSProjekti / 2018 / Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz

Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih ‎podatkovnih baz


Nazaj na seznam za leto 2018


Oznaka in naziv projekta

V2-1739 Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih ‎podatkovnih baz

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

MZI

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Fouad Al-Mansour

Raziskovalci:

  • mag. Stanem Merše
  • dr. Matevž Pušnik
  • mag. Damir Staničić
  • Gašper Stegnar
  • mag. Jure Čižman
  • Matjaž Česen

Vsebinski opis projekta

Na podlagi zakonskih določil se je v Sloveniji oblikovalo več ločenih baz s podatki o energijskih lastnostih stavb, o rabi energije in vgrajenih sistemih. Te baze so vodene različno, glede na obseg in podrobnost podatkov, glede na metodološko podlago, glede na način shranjevanja (v elektronski ali pisni obliki), ti pa se nahajajo pri različnih ministrstvih in na različnih oddelkih. Država že danes pridobiva večji obseg podatkov o stavbah, vgrajenih sistemih in njihovi porabi energije ter načrtovanih in izvedbenih ukrepih URE in OVE. Vsi ti podatki so nepovezani in različno upravljani.

Trenutni obseg podatkov iz javno dostopnih zbirk omogoča le omejeno natančnost priprave kart in ne omogoča zanesljivega načrtovanja, še posebej ne na lokalnem nivoju. Da bi bilo mogoče v prihodnje izdelati oziroma vzdrževati dovolj natančne in kakovostne toplotne karte, bodo v sklopu raziskovalnega projekta določena pravila za sistematsko zbiranje, pripravo ter dostop do podatkov na nacionalni in lokalni ravni. Ocenjeno je, da je ustrezna perioda za ažuriranje podatkov na nivoju stavbnega fonda od treh do petih let, v tem obdobju je namreč obseg sprememb dovolj velik, da ta vpliv presega negotovost rezultatov analize. Ostale podatke je potrebno bolj dinamično spremljati, po možnosti vsaj na letnem nivoju. Izhodišča za izdelavo podatkovnega modela bodo predstavljala popis in analiza obstoječih zbirk podatkov povezanih z rabo in proizvodnjo energije, kreiranje nabora karakterističnih podatkov po vrstah vhodnih energentov (OVE) in analiza pristopov k ažuriranju podatkov oziroma načinov zajema podatkov in morebitnih sistemskih vmesnikov.

Cilj raziskovalnega projekta je podati metodologijo, ki bo omogočala izdelavo toplotne karte tako na vsebinski ravni kot tudi oblikovanje podrobnih smernic za izvedbo na tehnični ravni.

Predstavljena bo jasna slika, kako vse obstoječe dejavnike v sistemu (centralizirane in razpršene) oskrbe in rabe energije povezati v eno toplotno karto, ki bo omogočila jasno sliko glede rabe toplote v stavbah. Metodološka podlaga bo povezovala podatke med sabo, zagotovljen bo strukturiran zajem podatkov, njihova kontrola, verifikacija in obdelava, strukturiranje končnih baz za različne vsebinske analize in prikaze, predlagan pristop h kartiranju in končnemi pregledu kakovosti podatkov.

Končni cilj predloga raziskovalnega projekta je tudi opredelitev nadaljnjih korakov razvoja in vzdrževanja toplotne karte ter njene uvedbe v uporabo za ciljne skupine, ki jim je v prvi vrsti namenjena. Ob tem bodo identificirani ključni deležniki, za katere bodo pripravljena priporočila za uporabo z namenom, da bodo toplotno karto lahko učinkovito uporabljali za kakovostnejše in celovitejše načrtovanje in oblikovanje politik na področju ogrevanja in hlajenja ter sektorskega povezovanja na nacionalnem, regionalnem, lokalnem in projektnem nivoju.

Raziskovalno delo bo obsegalo sedem delovnih sklopov. Najprej bo potreben pregled stanja baz podatkov in njihovega načina zajema. Trenutni obseg podatkov iz javno dostopnih zbirk omogoča le omejeno natančnost priprave kart in ne omogoča zanesljivega načrtovanja, še posebej ne na lokalnem nivoju. Da bi bilo mogoče v prihodnje izdelati oziroma vzdrževati dovolj natančne in kakovostne toplotne karte, bi bilo potrebno določiti pravila za zbiranje, pripravo ter dostop do podatkov na sistemski, nacionalni ravni in za to pripraviti ustrezna metodološka izhodišča, treba bo analizirati vsebinske povezljivosti podatkov med različnimi viri.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

Faze projekta V2-1739

Bibliografske reference

Nazaj na seznam projektov po letih