Page name: ARRSProjekti / 2016 / Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioritetnem seznamu Vodne direktive

Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioritetnem seznamu Vodne direktive


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

L1-7544 - Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioritetnem seznamu Vodne direktive
L1-7544 - Improved treatment and monitoring of Water Framework Directive priority pollutants

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije JP Čistilna naprava Domžale-Kamnik Inštitut za ekološki inženiring d.o.o Komunala NOVO MESTO

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Ester Heath

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta Nova onesnažila so snovi, ki so v okolju prisotne že dlje časa, njihova prisotnost in vpliv na okolje pa sta šele v zadnjem času deležna pozornosti. Njihov glavni vir v okolje predstavljajo komunalne in industrijske odpadne vode (WW), njihova prisotnost v okolju pa je pomembna predvsem zaradi možnih neželenih učinkov, ki jih predstavljajo za ljudi in druge ne-tarčne organizme. V EU predstavlja Vodna direktiva (WFD, 2000) pravno podlago za varstvo in obnovljivost voda. Leta 2001 je določila 33 prednostnih snovi, ki jih je potrebno nadzorovati v površinskih vodah in l. 2011 dodala še 15 snovi, ki jih bo potrebno na področju Evrope spremljati/nadzorovati, če bo za le-te dokazano zadostno tveganje za vodno okolje. Prvič so v WFD vključili tudi zdravilne učinkovine: protivnetno učinkovino diklofenak (DF) ter dva steroidna hormona 17β-estradiol (E2) in17α-etinilestradiol (EE2). Pričakujemo, da bodo tudi druga organska onesnažila, kot so npr. bisfenol A (BPA) in njegove zamenjave (BP) sledili tem primerom.

Glavni vir onesnaženja vodnega okolja z mikropolutanti predstavljajo iztoki čistilnih naprav. Pomanjkljivi nadzor ter nezadostna odstranitev teh spojin med konvencionalnimi postopki čiščenja prispevajo k nepoznavanju njihovega kroženja in učinkov v okolju. Za DF, E2 in EE2 so podatki o prisotnosti v površinskih in odpadnih vodah v literaturi sicer na voljo, vendar pa uporabljene analizne metode običajno ne dosegajo okoljskih standardov kakovosti (EQS) ter mej kvantifikacije (LOQ), ki jih zahteva WFD. Pregled literature tudi razkriva, da konvencionalne čistilne naprave (ČN), ki uspešno odstranjujejo trdne delce, organske snovi in hranila iz odpadne vode, niso učinkovite pri odstranjevanju ne-tarčnih spojin. Odstranjevanje DF s konvencionalnim biološkim čiščenjem je npr. slabo in nekonsistentno (okoli 30 %), medtem ko se E2 in EE2 odstranita v večji meri (75-90 %). Kljub omenjeni stopnji eliminacije v postopku čiščenja WW in upoštevanju razredčitve po vstopu v površinske vode, njihovi ostanki še vedno predstavljajo tveganje za vodne organizme in najverjetneje presegajo dovoljene povprečne letne koncentracije (WFD). Za nova onesnažila, kot so npr. BPA zamenjave, pa moramo šele razviti in validirati analizne metode.

V predlaganem projektu bomo razvili učinkovit način spremljanja povprečnih koncentracij treh prednostnih snovi in izbranih bisfenolov v vodnem okolju (pod ng/L). Analizno metodo za določanje izbranih spojin v koncentracijah pod ng/L bomo razvili v kombinaciji s tradicionalnim in sodobnim načinom vzorčenja, e.g. pasivnim vzorčenjem (PS), namenjenem vzorčenju polarnih in hidrofobnih organskih snovi. Metodi bosta omogočili določanje povprečnih koncentracij izbranih učinkovin v daljšem časovnem obdobju, kot zahteva WFD. Optimizirano analizno metodo bomo uporabili za analizo površinskih in podzemnih vod, ki jih bomo vzorčili sistematsko tekom enega leta in zajeli vpliv sezonskih nihanj ter dopolnili obstoječo zbirko podatkov.

Drugi cilj predlaganega projekta je preučiti alternativne možnosti čiščenja odpadnih vod, s katerimi bi omejili oz. preprečili vstop ostankov organskih onesnažil v vodno okolje. Učinkovitost naprednih bioloških postopkov čiščenja WW, fotokatalize in kavitacije, smo v našem laboratoriju že preučevali in postopki so se izkazali kot učinkoviti. V predlagani projektni nalogi bomo omenjene laboratorijske postopke optimizirali in nadgradili do pilotne in »realne« velikosti ter preučili možne povezave s konvencionalnimi ČN. Uspešnost čiščenja bomo ocenili na osnovi odstranitve starševskih spojin, tvorbe stabilnih toksičnih transformacijskih produktov ter spremembo v toksičnosti med iztoki in vtoki. Projekt ima številne elemente izvirnosti, kot npr. pasivno vzorčenje za WFD, kavitacija/UV/TiO2 ter sekvenčna aplikacija tehnoloških postopkov. Aplikativnost projektne naloge se kaže v sofinanciranju 3 in sodelovanju 5 končnih uporabnikov ter 3 priznanih mednarodnih raziskovalnih institucij. Partnerji imamo potrebno opremo in odlične reference ter smo uspešno izpeljali številne projekte, kar je odlična osnova za predlagano raziskavo.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Bibliografske reference

Avberšek M., Determination of steroid estrogens in environmental samples using chemical analysis (GC-MSD) and an in vitro estrogenicity assay (ER-CALUX), Doctoral dissertation, International postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia (July 2012).

Avberšek M., Šömen J., Heath E., Dynamics of steroid estrogen daily concentrations in hospital effluent and connected waste water treatment plant. Journal of Environmental Monitoring. (2011a) 13, 8; 2221-2226.

Avberšek M., Žegura B., Filipič M., Uranjek Ževart N., Heath E., Determination of estrogenic potential in waste water without sample extraction. Journal of Hazardous Materials. (2013) 260; 527-533.

Avberšek M., Žegura B., Flipič M., Heath E., Integration of GC-MSD and ER-Calux[sup](oR) assay into a single protocol for determining steroid estrogens in environmental samples. Science of the Total Environment. (2011b) 409, 23; 5069-5075.

Bagal M. V., Gogate P. R., Degradation of diclofenac sodium using combined processes based on hydrodynamic cavitation and heterogeneous photocatalysis. Ultrasonics Sonochemistry. (2014) 21, 3; 1035-1043.

Bertanza G., Papa M., Pedrazzani R., Repice C., Mazzoleni G., Steimberg N., Feretti D., Ceretti E., Zerbini I., EDCs, estrogenicity and genotoxicity reduction in a mixed (domestic textile) secondary effluent by means of ozonation: a full-scale experience. Science of Total Environment. (2013) 458-460; 160-8.

Blaznik U., Yngve A., Eržen I., Hlastan Ribič C., Consumption of fruits and vegetables and probabilistic assessment of the cumulative acute exposure to organophosphorus and carbamate pesticides of schoolchildren in Slovenia. Public Health Nutrition (2015) 20; 1-7.

Braeutigam P., Franke M., Schneider R. J., Lehmann A., Stolle A., Ondruschka B., Degradation of carbamazepine in environmentally relevant concentrations in water by Hydrodynamic-Acoustic-Cavitation (HAC). Water Research. (2012) 46 ,7; 2469-2477.

Brezovšek P., Eleršek T., Filipič M., Toxicities of four anti-neoplastic drugs and their binary mixtures tested on the green alga Pseudokirchneriella subcapitata and the cyanobacterium Synechococcus leopoliensis. Water Research.(2014) 52, 1; 168-177.

Brglez V., Pucer A., Pungerčar J., Lambeau G., Petan T., Secreted phospholipases A2 are differentially expressed and epigenetically silenced in human breast cancer cells. Biochemical and Biophysical Research Communications. (2014) 445; 230-235.

Chang H., Wan Y., Wu S., Fan Z., Hu J., Occurrence of androgens and progestogens in wastewater treatment plants and receiving river waters: Comparison to estrogens. Water Research. (2011) 45, 2; 732-740.

Covaci A., Den Hond E., Geens T., Govarts E., Koppen G., Frederiksen H., Knudsen L. E., Mørck T. E., Gutleb A. C., Guignard C., Cocco E., Horvat M., Heath E., Kosjek T., Mazej D., Snoj Tratnik J., Castaño A., Esteban M., Cutanda F., Ramos J. J., Berglund M.,Urinary BPA measurements in children and mothers from six European member states: Overall results and determinants of exposure. Environmental Research (2014) In Press, Corrected Proof.

Česen M., Elersek T., Kosjek T., Filipič M., Heath E., Ecotoxicity of selected cytostatics and their mixtures in aqueous samples and comparison of UV-treated and non-treated samples ecotoxicity. In preparation, to be sent for publication in Aquatic Ecotoxicology (May 2015).

Directive 2013/39/EU

Donner E., Kosjek T., Andersen H.R., Heath E., Revitt D.M., Ledin A., Ecotoxicity of carbamazepine and its UV-treatment transformation products. Science of The Total Environment. (2013) 443, 15; 870-876.

Druškovič J., Literature review on determination of BPA, triclosan and parabens in aqueous samples, seminar at Faculty of Chemistry and Chemical Technology at University of Ljubljana (not published data, 2014).

Eleršek, T., The advantages of flow cytometry in comparison to fluorimetric measurement in algal toxicity test. Acta Biologica Slovenica. (2012) 55, 2; 3-11.

Esplugas S., Bila D.M., Krause L.G.T, Dezotti M., Ozonation and advanced oxidation technologies to remove endocrine disrupting chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in water effluents. Journal of Hazardous Materials. (2007) 149, 3; 631-642.

Fedorova G., Randak T., Golovko O., Kodes V., Grabicova K., Grabic R., A passive sampling method for detecting analgesics, psycholeptics, antidepressants and illicit drugs in aquatic environments in the Czech Republic. Science of The Total Environment. (2014) 487, 15; 681-687.

Fromme H., Kuechler T., Otto T., Pilz K., Mueller J., Wenzel A., Occurrence of phthalates and bisphenol A and F in the environment. Water Research. (2002) 36, 6; 1429-1438.

Gogate P. R., Patil P. N., Combined treatment technology based on synergism between hydrodynamic cavitation and advanced oxidation processes. Ultrasonics Sonochemistry. (2015) 25; 60-69.

Gorga M., Insa S., Petrovic M., Barcelo D., Occurrence and spatial distribution of EDCs and related compounds in waters and sediments of Iberian rivers, Science of The Total Environment (2015) 503, 69–86.

Gros M., Petrovic M., Barceló D., Tracing pharmaceutical residues of different therapeutic classes in environmental waters by using liquid chromatography/quadrupole-linear ion trap mass spectrometry and automated library searching. Analytical Chemistry. (2009) 81, 3; 898-912.

Grujic S., Vasiljevic T., Lausevic M., Determination of multiple pharmaceutical classes in surface and ground waters by liquid chromatography–ion trap–tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. (2009) 1216, 25; 4989-5000.

Heath E., Bricelj M., Leskovšek H., Toxicity of fluoranthene and its biodegradation metabolites to aquatic organisms. Chemosphere. (2003) 52, 7; 1125-1133.

Heath D., Širok B., Hočevar M., Pečnik B., The Use of the Cavitation Effect in the Mitigation of CaCO3 Deposits. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. (2013) 59, 4; 203-215.

Hecker M., Hollert H., Endocrine disruptor screening: regulatory perspectives and needs. Environmental Sciences Europe. (2011) 23, 15; 1-14.

Isidori M., Lavorgna M., Palumbo M., Piccioli V., Parrella A., Influence of alkylphenols and trace elements in toxic, genotoxic, and endocrine disruption activity of wastewater treatment plants. Environmental Toxicology and Chemistry. (2007) 26, 8; 1686-1694.

Jálová V., Jarošová B., Bláha L., Giesy J.P., Ocelka T., Grabic R., Jurčíková J., Vrana B., Hilscherová K., Estrogen-, androgen- and aryl hydrocarbon receptor mediated activities in passive and composite samples from municipal waste and surface waters. Environment International. (2013) 59; 372-383.

Jerše A., Passive sampling for determination of pharmaceutical residues in aqueous environment. Degree Project at Faculty of Chemistry and Chemical Technology at University of Ljubljana, supervisor prof. Prosen and prof. Heath (2013).

Jerše A., Kosjek T., Heath E., Passive sampling for determination of pharmaceutical residues in aqueous environment. In preparation, to be sent for publication in Science of the Total Environment (September 2015).

Jjemba P.K., Pharma-ecology: The occurence and fate of pharmaceuticals and personal care products in the environment. Wiley&Sons Inc. (2008).

Joshi R. K., Gogate P. R., Degradation of dichlorvos using hydrodynamic cavitation based treatment strategies. Ultrasonics Sonochemistry. (2012) 19, 3; 532-539.

Klavarioti M., Mantzavinos D., Kassinos D., Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. Environment International. (2009) 35, 2; 402-417.

Kosjek T., Heath E., Kompare B., Removal of pharmaceutical residues in a pilot wastewater treatment plant. Analytical and Bioanalytical Chemistry. (2007a) 387, 4; 1379-1387.

Kosjek T., Heath E., Petrović M., Barceló D., Mass spectrometry for identifying pharmaceutical biotransformation products in the environment. Trends in Analytical Chemistry. (2007b) 26, 11; 1076-1085.

Kosjek T., Occurrence, fate and removal of pharmaceutical residues in water treatment; Ph.D. Thesis, Jožef Stefan International Postgraduate School, Ljubljana, (2009).

Kosjek T., Perko S., Zupanc M., Zanoški Hren M., Landeka Dragičević T., Žigon D., Heath E., Environmental occurrence, fate and transformation of benzodiazepines in water treatment. Water Research. (2012) 46, 2; 355-368.

Kümmerer K., Pharmaceuticals in the environment: Sources, Fate, Effects and Risks. Springer. (2004) 55-66.

Lenarčič K., Review on determination of bisphenols in aqueous samples, seminar at Faculty of Pharmacy at University of Ljubljana (not published data, May 2015).

Loos R., JRC Scientific and Policy Reports: Analytical methods relevant to the European Commission's 2012 proposal on Priority Substances under the Water Framework Directive 2012, EC, JRC.

Michalowicz J., Bisphenol A – Sources, toxicology and biotransformation. Environmental Toxicology and Pharmacology. (2014) 37, 2; 738-758.

Miège C., Bados P., Brosse C., Coquery M., Method validation for the analysis of estrogens (including conjugated compounds) in aqueous matrices. Trends in Analytical Chemistry. (2009) 28, 2; 237-244.

Miege C., Mazzella S., Schiavone S., Dabrin A., Berho C., Ghestem J.P., Gonzales C., Tixier C., Togola A., Coquery M., An in situ intercomparison exercise on passive samplers for monitoring metals, polycyclic aromatic hyrdrocarbons and pesticides in surface waters. Trends in Analytical Chemistry. (2012) 36; 128-143.

Morin N., Miege C., Randon J., Coquery M., Chemical calibration, performance, validation and application of the polar organic chemical integrative sampler (POCIS) in aquatic environment. Trends in Analytical Chemistry. (2012) 36; 144-175.

Nie M., Yan C., Dong W., Liu M., Zhou J., Yang Y., Occurrence, distribution and risk assessment of estrogens in surface water, suspended particulate matter, and sediments of the Yangtze Estuary, Chemosphere, 2015, 127, 109–116.

OECD TG 201, 2011. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2: Effects on Biotic Systems Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test OECD. OECD Publishing.

Pereira V.J., Linden K.G., Weinberg H.S., Evaluation of UV irradiation for photolytic and oxidative degradation of pharmaceutical compounds in water. Water Research. (2007a) 41, 19; 4413-4423.

Pereira V.J., Weinberg H.S., Linden K.G., Singer P.C., UV degradation kinetics and modelling of pharmaceutical compounds in laboratory grade and surface water via direct and indirect photolysis at 254 nm. Environmental Science and Technology. (2007b) 41, 5; 1682-1688.

Petkovšek M., Zupanc M., Dular M., Kosjek T., Heath E., Kompare B., Širok B., Rotation generator of hydrodynamic cavitation for water treatment. Separation and Purification Technology. (2013) 118, 30; 415-423.

Pezdirc M., Žegura B., Filipič M., Genotoxicity and induction of DNA damage responsive genes by food-borne heterocyclic aromatic amines in human hepatoma HepG2 cells. Food and chemical toxicology. (2013) 59; 386-394.

Pucer A., Brglez V., Payré C., Pungerčar J., Lambeau G., Petan T., Group X secreted phospholipase A(2) induces lipid droplet formation and prolongs breast cancer cell survival. Molecular Cancer (2013) 12; 111.

Rahman M. F., Yanful E. K. , Jasim S. Y., Endocrine disrupting compounds (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the aquatic environment: implications for the drinking water industry and global environmental health. Journal of Water and Health. (2009) 7, 2; 224-243.

Reifferscheid G., Ziemann C., Fieblinger D., Dill F., Gminski R., Grummt H. J., Hafner C., Hollert H., Kunz S., Rodrigo G., Stopper H., Selke D., Measurement of genotoxicity in wastewater samples with the in vitro micronucleus test: results of a round-robin study in the context of standardisation according to ISO. Mutation Research. (2008) 649, 1-2; 15-27.

Seethapathy S., Górecki T., Li X., Passive sampling in environmental analysis. Journal of Chromatography A. (2008) 14, 1184; 234-253.

Shi X., Zhou J.L., Zhao H., Hou L., Yang Y., Application of passive sampling in assessing the occurrence and risk of antibiotics and endocrine disrupting chemicals in the Yangtze Estuary, China. Chemosphere. (2014) 111; 344-351.

Silva C. P., Otero M., Esteves V., Processes for the elimination of estrogenic steroid hormones from water: A review. Environmental Pollution. (2012) 165; 38-58.

Tang F., Hu H. Y., Wu Q.-Y., Tang X., Sun Y.-X., Shi X.-L., Huang J.-J., Effects of chemical agent injections on genotoxicity of wastewater in a microfiltration-reverse osmosis membrane process for wastewater reuse. Journal of Hazardous Materials. (2013) 260; 231-237.

Ternes T.A., Joss A., Human Pharmaceuticals, Hormones and Fragrances: The challenge of micropollutants in urban water management. IWA Publishing. (2006).

Ternes T.A., Stuber J., Herrmann N., McDowell D., Ried A., Kampann M., Teiser B., Ozonation: a tool for removal of pharmaceuticals, contrast media and musk fragrances from wastewater?. Water Research. (2003) 37, 8; 1976-1982.

USEPA (1989) Risk Assessment Guidance for Superfund Volume 1. Human Health Evaluation Manual (Part A). EPA/540/1-89/002 Office of Emergency and Remedial Response; U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

Vieno N. and Sillanpä M., Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant — A review. Environment International. (2014) 69; 28-39.

V́ılchez J. L., Zafra A., González-Casado A., Hontoria E., del Olmo M., Determination of trace amounts of bisphenol F, bisphenol A and their diglycidyl ethers in wastewater by gas chromatography–mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. (2001) 431, 1; 31-40.

Vrana B., Allan I.J., Greenwood R., Mills G.A., Dominiak E., Svensson K., Knutsson J., Morrison G., Passive sampling techniques for monitoring pollutants in water. Trends in Analytical Chemistry. (2005) 24, 10; 845-868.

Vrana B., Smedes F., Prokeš R., Loos R., NORMAN Interlaboratory study (ILS) on passive sampling of emerging pollutants - A Chemical Monitoring On Site (CM Onsite). Organised by NORMAN Association and JRC in support to the Water Framework Directive implementation. Report published by JRC, (2012).

WHO IPCS (1999): World Health Organization. ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 210. PRINCIPLES FOR THE ASSESSMENT OF RISKS TO HUMAN HEALTH FROM EXPOSURE TO CHEMICALS. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm (accessed June 2015).

Wu Y., Liu Y., Gao X., Gao K., Xia H., Luo M., Wang X., Ye L., Shi Y., Lu B., Monitoring bisphenol A and its biodegradation in water using a fluorescent molecularly imprinted chemosensor. Chemosphere. (2015) 119; 515-523.

Yu H., Nie E., Xu J., Yan S., Cooper W.J., Song W., Degradation of Diclofenac by Advanced Oxidation and Reduction Processes: Kinetic Studies, Degradation Pathways and Toxicity Assessments. Water Research. (2013) 47, 5; 1909-1918.

Zangeneh H., Zinatizadeh A.A.L., Habibi M., Akia M., Hasnain Isa M., Photocatalytic oxidation of organic dyes and pollutants in wastewater using different modified titanium dioxides: A comparative review. Review Article. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.(2015) 26; 1-36.

Zhang J., Jiang M., Zou L., Shi D., Mei S., Zhu Y., Shi Y., Dai K., Lu B., Selective solid-phase extraction of bisphenol A using molecularly imprinted polymers and its application to biological and environmental samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry. (2006) 385, 4; 780-786.

Zhou H., Liu J., Xia H., Zhang Q., Ying T., Hu T., Removal and reduction of selected organic micro-pollutants in effluent sewage by the ozone-based oxidation processes. Chemical Engineering Journal. (2015) 269; 245-254.

Zupanc M., Kosjek T., Petkovšek M., Dular M., Kompare B., Širok B., Blažeka Ž., Heath E., Removal of pharmaceuticals from wastewater by biological processes, hydrodynamic cavitation and UV treatment. Ultrasonics Sonochemistry. (2013) 20, 4; 1104-1112.

Zupanc M., Kosjek T., Petkovšek M., Dular M., Kompare B., Širok B., Stražar M., Heath E., Shear-induced hydrodynamic cavitation as a tool for pharmaceutical micropollutants removal from urban wastewater. Ultrasonics Sonochemistry. (2014) 21, 3; 1213-1221.

Zupanc M., Removal of pharmaceutical residues from wastewater by biological and advanced oxidation processes. Doctoral dissertation, International postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia (November, 2013).

Žegura B., Heath E., Černoša A., Filipič M., Combination of in vitro bioassays for the determination of cytotoxic and genotoxic potential of wastewater, surface water and drinking water samples. Chemosphere. (2009) 75, 11; 1453-1460.


Nazaj na seznam projektov po letih