navodila za pripravo bibliografije

PODATKI O SODELAVCIH IN DELU RAZISKOVALCEV

PO SPODAJ NAVEDENIH TOČKAH NAPIŠITE ZA SLOVENSKO LETNO POROČILO NASLEDNJE:

1. DIPLOMSKA DELA Napišite sodelavce, ki so v zadnjem letu dosegli diplomo, po abecednem vrstnem redu priimkov. Spredaj napišite zaporedne številke. Za imenom in priimkom postavite dvopičje, napišite naslov diplomske naloge in v oklepaju ime in priimek mentorja.

2. MAGISTRSKA DELA Način pisanja naj bo enak kot pri diplomskem delu.

3. DOKTORSKA DELA Način pisanja naj bo enak kot pri diplomskem delu.

4. PRIJAVLJENI IN PODELJENI PATENTI V rubriki Prijavljeni patenti navedite patente, ki so jih sodelavci v vašem odseku v preteklem letu prijavili kot institutski patent ali kot patent, ki ga je prijavilo drugo podjetje, razvoj pa so samostojno ali v sodelovanju opravili vaši sodelavci, ki so navedeni kot (so)avtorji. Patente oštevilčite od 1. dalje. Podatki za vsako prijavo so naslednji:

- oznaka in številka prijave

- naslov

- avtorji

- nosilec prijave (IJS ali ime druge organizacije).

V rubriki Podeljeni patenti navedite v preteklem letu podeljene patente, ki so jih prijavili vaši sodelavci kot institutski patent ali kot patent, ki ga je prijavilo drugo podjetje, razvoj pa so samostojno ali v sodelovanju opravili vaši sodelavci, ki so navedeni kot (so)avtorji. Način zapisa naj bo enak kot pri Prijavljenih patentih:

- oznaka in številka patenta

- naslov

- avtorji

- nosilec patenta (IJS ali ime druge organizacije).

5. OBISKI K pravilnim imenom gostov in njihovih nazivov napišite institucijo, kraj in državo, od koder so prišli, ter datum oz. trajanje obiska. Obiske zaporedno oštevilčite (po časovnem zaporedju od januarja do decembra).

"6. SEMINARJI IN PREDAVANJA NA IJS" Napišite po abecednem vrstnem redu priimkov tiste raziskovalce, ki so v preteklem letu predavali ali vodili seminarje v okviru odseka. (Napišite njihova imena, priimke, nazive ter za dvopičjem naslov predavanja in datum predavanja.)

Če je bil predavatelj iz tujine, napišite njegov naziv, ime in priimek, institucijo, kraj in državo, od koder je prišel, ter za dvopičjem naslov in datum njegovega predavanja.

"7. UDELEŽBA NA ZNANSTVENIH ALI STROKOVNIH ZBOROVANJIH" Napišite po abecednem vrstnem redu priimkov udeležence zborovanj in v oklepaju dodajte število referatov. Če je bilo na enem zborovanju več sodelavcev, združite njihova imena v eno točko po abecednem redu priimkov in dodajte seštevek referatov. Točke označite z zaporednimi številkami. Način pisanja: ime in priimek, naslov zborovanja, kraj, datum (če je bilo zborovanje zunaj Slovenije, tudi državo) in v oklepaju število referatov.

"8. ORGANIZACIJA KONFERENC, KONGRESOV IN SREČANJ " Če je odsek organiziral konferenco, kongres ali strokovno srečanje, navedite naslov le-teh ter kraj in datum.

"9. RAZISKOVALNO DELO V TUJINI" Napišite imena sodelavcev, ki so bili na raziskovalnem delu v tujini. Način pisanja: zaporedna številka, ime, priimek, dvopičje, institucija, kraj, država, datum in v oklepaju namen dela.

"10. SODELUJOČE ORGANIZACIJE" Navedite po abecednem vrstnem redu z zaporednimi številkami tiste organizacije, s katerimi je odsek v preteklem letu pogodbeno ali vsebinsko sodeloval. Napišite originalne nazive organizacij (ne kratic), kraj in državo. Če ste sodelovali z univerzami, potem napišite ime univerze, fakulteto, kraj, državo.

"11. SODELAVCI "

Na spletnem naslovu http://letnoporocilo.ijs.si/seznami po 6. februarju poiščite seznam sodelavcev, ki ga je pripravil sekretariat IJS na podlagi podatkov, ki so bili na razpolago v kadrovski evidenci na dan 31. 12. 2005. Poleg tega so dopisana imena sodelavcev, ki so med letom odšli z instituta z oznako: odšel, datum. Sodelavci so razvrščeni v naslednje kategorije:

* v rubriko raziskovalci so uvrščeni sodelavci z naslednjimi nazivi: znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec, raziskovalno-razvojni svetnik, višji raziskovalno-razvojni sodelavec in raziskovalno-razvojni sodelavec ( ki ima opravljen doktorat);

* v rubriko podoktorski sodelavci so uvrščeni asistenti z doktoratom;

* v rubriko mladi raziskovalci so uvrščeni asistenti z magisterijem, asistenti in asistenti začetniki; v to rubriko vključite tudi zunanje mlade raziskovalce, pripišite ime univerze ali delovne organizacije (kjer so redno zaposleni) in kraj ter državo, če to ni Slovenija;

* v rubriko strokovni sodelavci so uvrščeni vsi sodelavci z raziskovalno-razvojnimi nazivi (ki nimajo opravljenega doktorata) ter drugi sodelavci na strokovnih delovnih mestih;

* v rubriko tehniški in administrativni sodelavci so vpisani tehniki, laboranti in tajnice.

Seznamu sodelavcev dodajte podatke, ki jih v kadrovski evidenci ni, in sicer:

* pri sodelavcih, ki so redno zaposleni na univerzah, dodajte eno zvezdico (*); pri sodelavcih z eno zvezdico napišite za nazivom iz odločbe IJS najprej univerzo, nato fakulteto in še oddelek;

* pri rednih sodelavcih IJS, dopolnilno ali pogodbeno zaposlenih na univerzah, dodajte dve zvezdici (**); pri sodelavcih z dvema zvezdicama pripišite za nazivom iz odločbe IJS tudi univerzo, fakulteto ter predmet, ki so ga predavali; če so predavali na dveh univerzah, potem najprej dodajte “in... “ (napišite drugo univerzo, fakulteto, oddelek, predmet):

* če je bil sodelavec zaposlen drugje (ne na univerzi), dodajte priimku tri zvezdice (***); pri sodelavcih s tremi zvezdicami dodajte za nazivom iz odločbe IJS še ime delovne organizacije in kraj (če ni v Sloveniji, tudi državo).

V primerih sodelavcev, ki jih ne morete uvrstiti v nobeno od teh kategorij, se posvetujte z uredništvom Letnega poročila. V skladu z dogovorom jih bomo uvrstili v posebno kategorijo.

Oblika seznama sodelavcev, naj bo enaka kot v poročilih zadnjih let (glej zgled). Sodelavce, ki so odšli med letom, vpišite pod pripadajočo točko (a, b, c, d, e), na koncu pa pripišite odšel in datum odhoda.

"12. NAGRADE IN PRIZNANJA " Po abecednem vrstnem redu priimkov navedite sodelavce, ki so prejeli nagrade. Če je eno nagrado prejelo več sodelavcev, upoštevajte priimek prvega po abecedi ali priimek nosilca. Način pisanja: zaporedna številka, ime in priimek, dvopičje, naslov nagrade, kraj in država (če ni Slovenija), kjer je bila nagrada podeljena, kdo jo je podelil (organizacija, društvo) in delo, za katero so prejeli nagrado.

"PO SPODAJ NAVEDENIH TOČKAH NAPIŠITE ZA ANGLEŠKO LETNO POROČILO NASLEDNJE:"

"1. DIPLOMSKA DELA (B. Sc. Theses)" Napišite sodelavce, ki so v preteklem letu dosegli diplomo, po abecednem vrstnem redu priimkov. Spredaj napišite zaporedne številke. Za imenom in priimkom postavite dvopičje, napišite naslov diplomske naloge in v oklepaju ime in priimek mentorja.

"2. MAGISTRSKA DELA (M. Sc. Theses)" Način pisanja naj bo enak kot pri diplomskem delu.

"3. DOKTORSKA DELA (Ph. D. Theses)" Način pisanja naj bo enak kot pri diplomskem delu.

"4. PRIJAVLJENI IN PODELJENI PATENTI (Patent Application, Patent Granted)" V rubriki Prijavljeni patenti navedite patente, ki so jih sodelavci v vašem odseku prijavili kot institutski patent ali kot patent, ki ga je prijavilo drugo podjetje, razvoj pa so samostojno ali v sodelovanju opravili vaši sodelavci, ki so navedeni kot (so)avtorji. Patente oštevilčite od 1. dalje. Podatki za vsako prijavo so naslednji:

- oznaka in številka prijave

- naslov

- avtorji

- nosilec prijave (IJS ali ime druge organizacije).

V rubriki Podeljeni patenti navedite v preteklem letu podeljene patente, ki so jih prijavili vaši sodelavci kot institutski patent ali kot patent, ki ga je prijavilo drugo podjetje, razvoj pa so samostojno ali v sodelovanju opravili vaši sodelavci, ki so navedeni kot (so)avtorji. Način zapisa naj bo enak kot pri Prijavljenih patentih:

- oznaka in številka patenta

- naslov

- avtorji

- nosilec patenta (IJS ali ime druge organizacije).

"5. OBISKI (Visitors From Abroad)" K pravilnim imenom gostov in njihovih nazivov napišite institucijo, kraj in državo, od koder so prišli, ter datum oz. trajanje obiska. Obiske zaporedno oštevilčite (po časovnem zaporedju od januarja do decembra).

"6. ORGANIZACIJA KONFERENC, KONGRESOV IN SREČANJ (Organization of Conferences, Congresses and Meetings)" Če je odsek organiziral konferenco, kongres ali strokovno srečanje, navedite naslov le-teh, kraj in datum.

"7. SODELAVCI (Staff)" Napišite seznam sodelavcev po vzoru poročila za leto 2004, upoštevajte stanje 31. 12. 2005. Seznam sodelavcev bo po 6. februarju dostopen na spletnem naslovu http://letnoporocilo.ijs.si/seznami.

* V rubriko RAZISKOVALCI (Researchers) so uvrščeni sodelavci z naslednjimi nazivi: znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec, raziskovalno-razvojno svetnik, višji raziskovalno-razvojni sodelavec in raziskovalno-razvojni sodelavec (ki ima opravljen doktorat)

* V rubriko PODOKTORSKI SODELAVCI (Postdoctoral Associates) so uvrščeni podoktorski sodelavci oz. asistenti z doktoratom.

* V rubriko MLADI RAZISKOVALCI (Postgraduates) pa so uvrščeni asistenti z magisterijem, asistenti in asistenti začetniki. V to rubriko vključite tudi zunanje mlade raziskovalce.

* V rubriko STROKOVNI SODELAVCI (Technical Officers) so uvrščeni vsi sodelavci z raziskovalno-razvojnimi nazivi (ki nimajo opravljenega doktorata) ter drugi sodelavci na strokovnih delovnih mestih.

* V rubriko TEHNIŠKI IN ADMINISTRATIVNI SODELAVCI (Technical and Administrative Staff) so uvrščeni tehniki, laboranti in tajnice.

Sodelavce, ki so odšli med letom 2005 (pred 31. 12. 2005) vpišite pod pripadajočo točko (a, b, c, d, e), na koncu pa pripišite left in datum odhoda.

- Pri sodelavcih, ki so redno zaposleni na univerzah, dodajte eno zvezdico (*).

- Pri rednih sodelavcih, dopolnilno ali pogodbeno zaposlenih na univerzah, dodajte dve zvezdici (**).

- Če je bil sodelavec zaposlen drugje (ne na univerzi), dodajte priimku tri zvezdice (***).

Sodelavce napišite po abecednem redu priimkov v vsaki skupini, pred njimi pa zaporedne številke. Akademske nazive: Prof., Asst. Prof. in Dr. napišite pred imenom in priimkom, B. Sc. in M. Sc. pa za priimkom. Pri vodjih odseka pripišite za priimkom Head.

ZGLED: STAFF Researchers

1. Dr. Tomaž Apih

2. Dr. Denis Arčon

3. Prof. Robert Blinc**, Head, Academician

4. Dr. Pavel Cevc

5. Dr. Franci Demšar***

6. Prof. Janez Dolinšek*

7. Dr. Cene Filipič

8. Prof. Nenad Funduk

9. Dr. Abdelrahim Ibrahim Hassanien, left 11. 3. 2003

Postdoctoral associates

10. Dr. Vid Bobnar

11. Dr. Marjetka Conradi**

12. Dr. Alan Gregorovič

13. Dr. Nina Jug***

14. Dr. Klemen Kočevar*** Postgraduates

15. Zrinka Abramović, M. Sc.

16. Zoran Arsov, M. Sc.

17. Iztok Dogša, B. Sc.

18. Peter Jeglič**, M. Sc.

19. Martin Klanjšek**, M. Sc.

Technical officers

20. Dr. Orest Jarh***

21. Ivan Kvasić, B. Sc.

22. Ivana Levstik, B. Sc.

23. Bojan Ložar, B. Sc.

Technical and administrative staff

24. Davorin Kotnik

25. Marta Lavriša

26. Silvano Mendizza

27. Marjanca Nemec

* Full-time faculty members

** Part-time faculty members

*** Members of industrial or other organisations

"12. NAGRADE IN PRIZNANJA (Awards and Appointments)" Po abecednem vrstnem redu priimkov navedite sodelavce, ki so prejeli nagrade. Če je eno nagrado prejelo več sodelavcev, upoštevajte priimek prvega po abecedi ali priimek nosilca. Način pisanja: zaporedna številka, ime in priimek, dvopičje, naslov nagrade, kraj in država (če ni Slovenija), kjer je bila nagrada podeljena, kdo jo je podelil (organizacija, društvo) in delo, za katero so prejeli nagrado.

Na naslovu http://letnoporocilo.ijs.si/seznami bodo po 6. februarju dostopni seznami sodelavcev IJS, ki so v preteklem letu sodelovali z univerzami, pridruženih članov, svetovalcev, zaslužnih znanstvenikov in članov mednarodnega odbora svetovalcev. Prosim vas, da sezname natisnete, pregledate, po potrebi dopolnite in popravite ter ju (tudi če niste nič popravljali) podpisana priložite pisni verziji poročila.

Za pikami in vejicami delajte presledke, enako pri datumih (31. 12. 2005). Pri naštevanju zaporednih točk pišite drugo in naslednje vrstice na skrajni levi rob brez zamika. Ne delite besed!

Vprašanja v zvezi s prispevki za letno poročilo naslovite na urednika letnega poročila dr. Luko Šušteršiča, tel.: 3258, GSM: 041 571 347, e-pošta: luka.sustersic@ijs.si

  • "ROK ODDAJE JE 24. februar 2005."

Pripravljeno: 27. 1. 2006 Urednik letnega poročila:

  • dr. Luka Šušteršič