navodila odsekom

POROČILO O DELU ODSEKA

Poročilo o delu odseka naj obsega od 5000 do 7000 znakov in naj bo opisno (ne v točkah). Pripravite ga v slovenskem in angleškem jeziku. Poročilo naj sestavljajo:

1. Opis dejavnosti odseka. Ta uvodni opis naj bo pripravljen tako, da lahko več let ostane enak. Tiskali ga bomo z močnejšimi črkami. Opis naj vsebuje pregled tematike, s katero se posamezen odsek ukvarja (250-300 znakov). Dosežkov preteklega leta v ta opis ne vpisujte.

2. Poročilo o delu v preteklem letu. Besedilo naj bo opisno (ne v točkah), pripravljeno kot celota (ne kot ločena poročila laboratorijev). Posamezne tematske sklope ločite z naslovi.

3. Stavek za stransko kolumno, kjer boste poudarili izjemne dosežke ali rezultate v preteklem letu (v letnem poročilu bo to natisnjeno kot odebeljen tisk ob strani). Pripravite največ en stavek za vsak tematski sklop; če je mogoče, se sklicujte na seznam najpomembnejših objav v preteklih treh letih (iz točke 4).

4. Tri do pet najpomembnejših objav v preteklih treh letih. V letnem poročilu bodo natisnjene ob koncu predstavitvenega besedila vašega odseka, v posebnem okvirju. Način zapisa naj bo po spodnjem zgledu.

  1. B. Navinšek, P. Panjan and I. Milošev, Industrial applications of CrN (PVD) coatings, deposited at high and low temperatures, Surface and Coatings Technology, 97 (1997)2, 182–191
  2. P. Panjan, B. Navinšek, B. Zorko and A. Zalar, The determination of nitrogen in Cr-N system by RBS and weight gain techniques, Thin Solid Films, 343/344 (1999), 265–268

5. Fotografija vodje odseka in pet novejših fotografij vaših laboratorijev, dosežkov, meritev, računalniških simulacij, dela na terenu, … s spremnim besedilom v angleščini in slovenščini. Fotografije naj bodo barvite in po vsebini primerne tudi za objavo v velikem formatu, npr. v velikosti 18cm x 8cm – ena tretjina A4 lista. Pri tem delu vam lahko pomaga Marjan Smerke. Fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, naj bodo velike cca. 1700 točk x 1200 točk, sicer jih zaradi prenizke kvalitete ne bomo mogli uporabiti.

Prosim, da pripravite kvalitetne prispevke, ki bodo primerna predstavitev našega dela. Saj veste, ni dovolj, da si dober, to moraš tudi dokazati. Vsako leto sproti.

  • ROK ZA ODDAJO JE 24. FEBRUAR 2006.