Ime strani: TT / Aktivnosti / IPP

Varovanje intelektualne lastnine s patenti

Na IJS za presojo predlaganih patentov skrbi Komisija za industrijsko lastnino.

V primeru, da priporoči predlog za patentiranje, stroške postopka krije Institut iz Inovacijskega sklada Instituta, s katerim upravlja Znanstveni svet IJS, izumitelj pa je upravičen do nadomestila.

Patentiramo lahko na več načinov.


Inovacijski sklad Instituta

34. člen
Sredstva za ustvarjanje izumov, njihovo pravno zaščito ter pospeševanje prenosa izumov v gospodarsko izkoriščanje zagotovi Institut z oblikovanjem inovacijskega sklada.

35. člen
Iz inovacijskega sklada se izplačujejo vsi stroški službenih izumov Instituta, stroški taks za njihovo pravno zaščito, vzdrževanje pravnega varstva ter izplačilo nagrad izumiteljem. Iz sredstev inovacijskega sklada se krijejo tudi drugi stroški (posojila, subvencije ipd.), potrebni za uspešen prenos izumov v gospodarsko izkoriščanje.

36. člen
S sredstvi inovacijskega sklada upravlja Znanstveni svet Instituta.

37. člen
Natančnejša določila o zagotavljanju sredstev in delovanju inovacijskega sklada se določijo s pravili sklada.

Več v Pravilniku o postopku prevzema sluzbenih izzumov.


Patentno varstvo je teritorialne narave, zato se patentne prijave vlagajo v vseh tistih državah, v katerih želimo patentno varstvo. Stroški zato naraščajo glede na število držav.

Ocenjuje se, da je povprečen strošek zastopnika in prevajalca nekje med 5 in 10 kratno vrednostjo prijavne pristojbine za vložitev prijave:

  • v Sloveniji znaša pristojbina za Slovenijo 110 EUR,
  • če patentno prijavo pišete sami, je to edini strošek do konca tretjega leta,
  • če pa boste za pisanje prijave potrebovali pomoč zastopnika, pričakujte dodatnih 1.000 EUR stroškov,
  • za Evropski patent znašajo pristojbine Evropskega patentnega urada okrog 5.000 EUR, prehod v posamezne države pa še okrog 15.000 EUR, (odvisno od števila držav).

Po tretjem letu je potrebno plačevati pristojbine za vzdrževanje patenta vsako leto. Te pristojbine počasi naraščajo.


Evropski patent je ime za skupni postopek od vložitve patentne prijave do podelitve patenta. Trenutno je v tem uradu 32 držav članic. Ne gre za patent evropske skupnosti, saj Evropski patentni urad ni del Evropske unije. Gre za skupen postopek do podelitve patenta, nato pa mora imetnik patenta tak patent vpisati v register vseh tistih držav članic, kjer želi imeti varovanje.

Tako je Evropski patent Ko je Evropski patent podeljen, mora imetnik tega patenta v treh mesecih v vsaki državi članici Evropske patentne organizacije, v kateri želi imeti patentno varstvo, vložiti prevod podeljenega patenta v nacionalni jezik, zahtevati vpis v nacionalni register in plačati ustrezno pristojbino. Te pristojbine se vrtijo v zneskih okrog 100 EUR na državo. Po vpisu v nacionalni register postane tak patent povsem enak drugim nacionalnim patentom in zanj velja nacionalna zakonodaja posamezne države.

Sama podelitev Evropskega patenta (pristojbine) stane okrog 5000 EUR, prevodi, zastopniki in pristojbine ob prehodu v posamezne države pa še od 15.000 EUR dalje.

Evropski patent se izplača, če želite imeti patentno varstvo v več kot 6 državah članicah.

Strošek 15000 EUR ni na posamezno državo in je le približek - če se odločite za vseh 32 držav, bo dejanski znesek precej višji. Glavnino teh stroškov predstavljajo stroški prevodov in zastopnikov v posameznih državah.

Veljavnost patenta se vedno šteje od datuma prijave - to je datum, ko pravilna patentna prijava prispe na patentni urad.

Slovenski patent je podeljen po preteku 18 mesecev od prijavnega datuma, evropski pa v 3 do 4 letih. Pri tem se pred podelitvijo evropskega patenta izvede vsebinski preizkus (ali je izum nov in inovativen), pri slovenskem patentu pa se to izvaja šele pozneje.


Objava članka in patent nista povezana. Pomembno je le, da članka ne objavite pred vložitvijo patentne prijave, saj je osnovni pogoj za podelitev patenta novost izuma - tehnična rešitev iz izuma ne sme biti dostopna javnosti pred vložitvijo prijave. Načeloma lahko torej isti dan, ko ste vložili pravilno patentno prijavo tudi objavite članek ali kako drugače obvestite javnost o svojih rešitvah.