Sinteza kompleksnih oksidov z metodo samourejanja prekurzorjev v koloidne agregate

Sinteza kompleksnih oksidov z metodo samourejanja prekurzorjev v koloidne agregate
Skupina: Odsek za elektronsko keramiko in Odsek za teoretično fiziko

Nova metoda sinteze kompleksnih oksidov v trdnem stanju temelji na načrtovanju stikov med delci reagentov v vodnih suspenzijah, kjer izbira pH omogoča spremembo površinskih nabojev reagentov, in torej različne elektrostatske interakcije, in ne le, kot pri navadni sintezi v trdnem stanju, na naključnih stikih med delci. Poudariti velja, da je to nov način sinteze v trdnem stanju v svetovnem merilu.

Mehanizem sinteze kompleksnih svinčevih perovskitov Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 in 0.65 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 –0.35 PbTiO3, ki sta uporabna zaradi velike dielektričnosti, je bil preverjen z modeliranjem in z eksperimentom, kar je na področju priprave keramike redko. Funkcijske lastnosti tako pripravljene keramike so primerljive z lastnostmi keramike, pripravljene s klasično sintezo v trdnem stanju in sintrane pri približno 200 °C višjih temperaturah.