R4 / Desno

REAKTORSKA TEHNIKA - R4

 • Termohidrodinamika
  • Modeliranje osnovnih termohidrodinamičnih procesov
  • Modeliranje resnih nezgod
  • Termohidrodinamične varnostne analize
 • Trdnostna mehanika
  • Modeliranje razvoja medkristalnih razpok
  • Deterministične in verjetnostne trdnostne varnostne analize
 • Zanesljivost, industrijski hazard in tveganje
  • Analiza tveganja in negotovosti
  • Verjetnostne varnostne analize

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Leon Cizelj, leon.cizelj@ijs.si

Tajništvo
Tanja Klopčič, tanja.klopcic@ijs.si
Telefon: (01) 588 53 31
Faks: (01) 588 53 77

Raziskave, s katerimi se ukvarja Odsek, spadajo v širše področje jedrske tehnike in varnosti. Interdisciplinarne raziskave povezujejo med seboj termohidravlične, trdnostne in verjetnostne varnostne analize.

Osnovni cilj raziskav termohidravličnih pojavov je izboljšava modeliranja ter ocenjevanje natančnosti in negotovosti računalniških simulacij in napovedi prehodnih pojavov v jedrskih elektrarnah. Fizikalno razumevanje teh pojavov bo omogočilo razvoj novih metod in načinov ocenjevanja potencialnih nevarnosti in potrebnih ukrepov v primeru resne nezgode. Področja raziskovanja zajemajo prenos toplote v turbulentnem toku, konvektivno uparjanje, razslojeni tok plin-kapljevina, mešanje in razslojevanje atmosfere, ter interakcijo med gorivom in hladilom, ki lahko privede do parne eksplozije. Analize upoštevajo medsebojni vpliv različnih tipov energetskih objektov s stališča naravovarstvenih zahtev in tehničnih značilnosti, kar je osnova za izdelavo optimizacije njihovega obratovanja s stališča nacionalnih interesov.

Večina degradacijskih procesov, ki jih zajemajo trdnostne varnostne analize, omejuje varno trajnostno dobo komponent jedrskih elektrarn. Ti procesi se pričnejo kot mikroskopske poškodbe v materialu, ki pa jih inženirski prijemi na makronivoju ne morejo natančno napovedati oz. opredeliti. Cilj raziskav teh procesov so novi modeli, ki omogočajo napovedovanje in raziskovanje razvoja mikromehanskih poškodb ter napoved njihovega vpliva na makroskopsko vedenje komponente.

Verjetnostne varnostne analize so orodje za ocenjevanje in izboljševanje varnosti kompleksnih sistemov. Cilj teh raziskav so nove metode, ki bodo temeljile na dodanih parametrih ter z vključitvijo dimenzije časa omogočile izboljšano modeliranje tveganj. Cilj raziskav je tudi zasnova primerne metode za identifikacijo, ocenjevanje in analizo vpliva človeškega dejavnika na zanesljivost obratovanja kompleksnih tehnoloških sistemov.