QA / Desno

PROGRAM ZAGOTOVITVE KAKOVOSTI NA IJS

Na Institutu "Jožef Stefan" (IJS) je organiziran program zagotovitve kakovosti (PZK) z namenom, da se zagotovi izvajanje del v skladu z načeli kakovosti, tj. učinkovito, zanesljivo in pregledno. PZK uporabljamo za vse naloge, kjer bi pomanjkljivost njihovih rezultatov lahko vplivala na varnost ljudi in okolja ali povzročila veliko škodo in tam, kjer je to zakonska obveza ali zahteva odjemalca.

Cilji politike kakovosti na IJS so naslednji:

  • usmerjanje k ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • varovanje zdravja ljudi in okolja,
  • partnerski odnos do vseh udeleženih v dejavnostih IJS,
  • povečevanje učinkovitosti in izboljševanj na vseh področjih delovanja,
  • upoštevanje zahtev zakonodaje in standardov,
  • integriteta in etika ter nepristranskost in neodvisnost.

PZK je izdelan na osnovi standarda SIST EN ISO 9001:2015 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017 ob upoštevanju zahtev mednarodnih standardov in ameriške zakonodaje na jedrskem področju (IAEA GS-R-3; 10 CFR 50, App. B), ki je merodajna in pomembna pri vseh nalogah, ki jih izvajamo na področju jedrske in sevalne varnosti. Zahteve navedenih standardov in zakonodaje so upoštevane v ustreznem obsegu glede na naravo dela na IJS. PZK je podan v dokumentu »Priročnik programa zagotovitve kakovosti«, PPZK.

PZK je implementiran v delovne procese v organizacijskih enotah (OE), ki so neposredno povezani s storitvijo ali izdelkom. Podporni procesi potekajo v podpornih dejavnostih ter službah in servisih IJS.

Za vzpostavitev in uveljavljanje PZK na nivoju IJS je odgovoren vodja Službe za zagotovitev in kontrolo kakovosti. Na nivoju OE je za delovanje PZK odgovoren nosilec programa zagotovitve kakovosti, ki skrbi za implementacijo splošnih načel in zahtev PPZK v postopke in navodila značilnih za delo OE.

V tabeli 1 so prikazane OE z organiziranim PZK.

Tabela 1 Seznam OE z organiziranim PZK

Organizacijska enota

Osnova za PZK

Spričevalo

Nosilec PZK / odgovorni za akreditirano metodo

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, F-2

ISO/IEC-17025

LP-022
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-2/

Akreditacija za:

mag. Denis Glavič-Cindro
denis.cindro@ijs.si

- meritve vsebnosti radionuklidov v trdnih in tekočih vzorcih s spektrometrijo gama
- meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov za karakterizacijo referenčnih materialov

mag. Branko Vodenik

- meritve okoljskih in osebnih doz s TL-dozimetri

Boštjan Črnič, dipl. inž. fiz.

- meritve hitrosti doz in površinske kontaminacije s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja

doc. dr. Matej Lipoglavšek, mag. Matjaž Stepišnik

- merjenje dozimetričnih količin v koristnem snopu diagnostičnih rentgenskih aparatov

Boštjan Črnič, dipl. inž. fiz.

- določanje tritija v vzorcih vode in urina s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo po direktni metodi in po elektrolitski obogatitvi
- tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev skupne aktivnosti sevalcev α in β v vodi po direktni metodi in metodi s koncentriranjem

dr. Jasmina Kožar Logar


LK-017
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-3/

Akreditacija za:

- kalibriranje na področju ionizirajočega sevanja in radioaktivnosti - dozimetrične veličine (kerma v zraku) in veličine v varstvu pred sevanji (ročni inšpekcijski merilniki, osebni dozimetri, odziv merilnika površinske radioaktivne kontaminacije).

mag. Matjaž Mihelič

Odsek za reaktorsko fiziko, F-8

EN ISO-9001*

dr. Igor Lengar
igor.lengar@ijs.si

Odsek za reaktorsko tehniko, R-4

EN ISO-9001*

dr. Andrej Prošek
andrej.prosek@ijs.si

Odsek za znanosti o okolju, O-2

ISO/IEC-17025

LP-090
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan/

Akreditacija za:

dr. Polona Vreča
polona.vreca@ijs.si

- določanje stroncija z beta štetjem
- določanje tritija s tekočinskim scintilacijskim štetjem
- določanje 14C v bazični raztopini

dr. Marko Štrok

- določanje elementne sestave v vzorcih iz okolja s k0-INAA

dr. Radojko Jaćimović

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, ICJT

EN ISO-9001*

Certifikat ISO-9001 za izobraževanje. Zaporedna št. certifikata: Q-974, velja do 30. 9. 2021.

mag. Tomaž Skobe
tomaz.skobe@ijs.si

Reaktorski infrastrukturni center, RIC

EN ISO-9001*

Andrej Gyergyek, dipl. inž. fiz.
andrej.gyergyek@ijs.si

Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, SVPIS

ISO/IEC-17025

LP-022
http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-jozef-stefan-2/

Thomas Breznik, dipl.inž.
thomas.breznik@ijs.si mag. Denis Glavič-Cindro
denis.cindro@ijs.si

Metode, ki jih uporablja SVPIS so akreditirane v okviru ELME oz. odseka F-2 in sicer po interni metodi ELME-DN-03 in ELME-DN-04 za meritve hitrosti doze in površinske kontaminacije:
- meritve hitrosti doz in površinske kontaminacije s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja
- neposredne meritve površinske kontaminacije
- in po interni metodi ELME-DN-17 za laboratorijske in terenske meritve s spektrometrijo gama.

mag. Matjaž Stepišnik

Legenda: * ob upoštevanju zahtev IAEA standardov in 10 CFR 50, App. B

Zadnja sprememba: 2. 10. 2018