Organizacija obiskov / programi1 / vec1


PREDSTAVITVE INSTITUTA "Jožef Stefan"1. program - snov, robotika


F3.2.jpg

1. Odsek za tanke plasti in površine (F3)

Naša osnovna dejavnost so raziskave in razvoj trdih zaščitnih prevlek, to so le nekaj mikrometrov debele plasti zelo trdih materialov, s katerimi orodja in strojne dele zaščitimo pred obrabo in s tem povečamo njihovo obstojnost.


2. Odsek za teoretično fiziko (F1)

Ukvarjamo se s fiziko osnovnih delcev, predvsem s fenomenologijo osnovnih delcev, poenotenjem interakcij in problemom več teles, potem s fiziko trdne snovi, denimo z relaksorji, kvantnimi pikami, visokotemperaturno superprevodnostjo, nanofiziko in kompleksnimi mrežami ter s fiziko mehke snovi in biofiziko, torej s tekočimi kristali, koloidi, DNA, virusi in lipidnimi vesikli.


3. Odsek za fiziko trdne snovi (F5)

Ukvarjamo se s preučevanjem novih sistemov, ki kažejo izredne lastnosti na različnih skalah: od molekulske (nanometrske) do kristalne (milimetri). Zanimajo nas predvsem njihove elektronske, optične ali pa magnetne lastnosti.


4. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)

Naš odsek je eden izmed najstarejših na institutu, saj izvira iz časov, ko je bil institut še "nuklearni" v pravem pomenu te besede. Nadaljujemo tradicijo vrhunskih raziskav na področju jedrske (srednje energije) in atomske (nizke energije) eksperimentalne fizike. Temeljne znanstvene raziskave opravljamo predvsem na pospeševalnikih v tujini. Delo v domačih laboratorijh in na pospeševalniku v Podgorici pa je namenjeno uporabnim raziskavam na različnih področjih, kjer lahko uporabimo svoje izkušnje iz jedrske eksperimentalne fizike: od arheologije, ekologije do raziskav novih materialov in lastnosti plazme za potrebe fuzijskega reaktorja. Navsezadnje ponujamo svoje znanje tudi na trgu z meritvami ionizirajočega sevanja in radioaktivnosti, pri čemer si prizadevamo za razvoj novih merilnih metod in doseganje najboljših merilnih zmogljivosti.


5. Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)

Imamo laboratorij za pripravo vzorcev, vrstične elektronske mikroskope, presevne (transmisijske) elektronske mikroskope in temnico za razvijanje filmov. V laboratoriju imamo naprave za pripravo vzorcev, ki jih nato analiziramo in karakteriziramo z mikroskopom. Mikroskope uporabljamo za analizo zelo majhnih dimenzij, to je mikro- in nanodimenzij. Poleg tega, da lahko delamo analizo, lahko mikroskop uporabimo tudi za eksperimente, tj., da lahko izvajamo tako imenovan "in-situ" eksperiment.


6. Tehnologija površin in optoelektronika (F4)

Ukvarjamo se z obdelavo površin različnih izdelkov in polizdelkov, ki jih izdelujejo naši industrijski partnerji iz Slovenije in tujine. Za obdelavo materialov uporabljamo četrto agregatno stanje snovi, to je plinska plazma. Površine materialov analiziramo z vrhunskimi metodami za karakterizacijo površin in tankih plasti, kamor spadata predvsem rentgenska fotoelektronska spektroskopija in spektroskopija Augerjevih elektronov.


7. Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)

Ukvarjamo se z osnovnimi raziskavami, kot so: študij faznih ravnovesij v večkomponetnih oksidnih sitemih, reakcijski mehanizmi, povezava med kristalno strukturo, mikrostrukturo in lastnostmi keramičnih materialov, sinteza in karakterizacija nizkodimenzionalnih nanostruktur, študij samourejanja nanodelcev v večplastnih polielektrolitskih nanostrukturah, sinteza tankih plasti s sol-gel-metodo ter sinteza in karakterizacija steklastih materialov, in z aplikativnimi raziskavami, kot so: razvoj materialov za LTCC-tehnologijo, študij procesiranja in materialov za večplastne elektronske komponente (keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji itd.) in supertrdih materialov ter raziskave dielektrične keramike za visokofrekvenčne aplikacije napetostno prilagodljivih dielektrikov, mineralnih vlaken za zvočne in toplotne izolacije.


8. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)

Aktivnosti laboratorija so usmerjene v raziskave in razvoj omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe, predvsem tistih, ki zagotavljajo učinkovitejše in prodornejše uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja. Pomagamo pri gradnji mostu med teorijo in prakso telekomunikacij in vzdržujemo aktivnosti na področju razvoja uporabniku prijaznih aplikacij.


9. Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)

Razvijamo različna znanja o gibanju robotov in ljudi ter ta znanja uporabljamo v industriji, vrhunskem športu in medicini. Ta znanja in dolgoletne izkušnje združujemo na sodobnih tehničnih področjih, kot so napredna avtomatizacija, inteligentna in servisna robotika, ter na človeških ciljnih področjih biokibernetike in ergonomije.


2. program - bio-kemo-fiz


K1.jpg

1. Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)

Ukvarjamo se z bazičnimi raziskavami na področju anorganske kemije fluora, z reševanjem ekološke in tehnološke problematike ter z izobraževanjem in popularizacijo naravoslovnih znanosti.


2. Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)

Naš odsek sestavljata Laboratorij za fizikalno kemijo in Laboratorij za organsko in bioorgansko kemijo. Na področju fizikalne kemije se ukvarjamo z eksperimentalnimi in teoretičnimi raziskavami elementarnih fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi in v atmosferskih procesih. Na področju organske kemije se posvečamo kemijskim procesom halogeniranih, predvsem fluoriranih, organskih molekulah.


3. Molekularne in biomedicinske znanosti (B2)

Ukvarjamo se predvsem s temeljnimi raziskavami na področju proteinske biokemije, molekularne in celične biologije ter genetike, katerih namen je pridobivanje novih spoznanj na področju človeške in živalske patofiziologije v korist izboljšanja zdravja ljudi in živali.


4. Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)

Z uporabo velikanskih aparatur raziskujemo najmanjše delce, iz katerih je sestavljen naš svet - elektrone, protone, kvarke itd; sodelujemo pri sestavljanju teh aparatur, simuliramo njihovo delovanje in analiziramo podatke, ki jih z njimi pridobimo.


5. Odsek za nanostrukturne materiale (K7)

Ukvarjamo se s pripravo in karakterizacijo varistorske keramike, magnetnih materialov in magnetokalorikov, kvazikristalov za shranjevanje vodika ter biokompatibilnih materialov z elektrokemijskimi postopki.


6. Biokemija, molekularna in strukturna biologija (B1, pdf, krajse)

Preučujemo lastnosti proteaz in njihovih inhibitorjev ter mehanizme procesov, ki vodijo v programirano celično smrt in uravnavajo imunski odziv organizma, pri čemer so naše raziskave usmerjene v razumevanje vloge proteaz v različnih patoloških procesih, kot npr. pri rakavih obolenjih, revmatoidnem artritisu in osteoartritisu ter različnih nevrodegenerativnih obolenjih. Poleg tega preučujemo temeljne molekularne mehanizme v bioloških sistemih na atomskem nivoju s poznavanjem in razumevanjem tridimenzionalnih struktur makromolekul in njihovih kompleksov z namenom identifikacije in validacije tarč za načrtovanje zdravil.


7. Odsek za inženirsko keramiko (K6)

Naš odsek je nosilec osnovnih in aplikativnih raziskav ter razvoja na področju inženirske keramike v Sloveniji. Raziskovalni program obsega študij zakonitosti, ki so pomembne za razvoj keramičnih konstrukcijskih materialov in izdelkov z željeno kombinacijo mehanskih, kemijskih in termičnih lastnosti ter mehanizmov, ki vodijo k njihovemu propadanju med obratovanjem.


8. Odsek za kompleksne snovi (F7)

Dejavnost odseka za kompleksne snovi obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij v kompleksnih sistemih. Med te vključujemo vse od nano-bioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode, ki jih uporabljamo so ustrezno zelo različne, od sintetične kemije in biomedicine do femtosekundne laserske spektroskopije in magnetometrije.


9. Biotehnologija (B3, pdf, krajse)

Preučujemo biološke molekule mikrobiološkega, glivnega, rastlinskega in živalskega izvora za namene v humani in veterinarski medicini, za zaščito rastlin, pripravo kakovostne in varne hrane ter za varovanje okolja.3. program - Info,tehnologije in okolje


U9.jpg

1. Sinteza materialov (K8), vodja prof. dr. Darko Makovec

Glavna področja našega dela so magnetni in večfunkcionalni nanomateriali in drugi materiali ter polprevodne keramike.


2. Odsek za inteligentne sisteme (E9), vodja prof. dr. Matjaž Gams

Osnovni cilji našega odseka so preučevanje teoretičnih osnov inteligentnih sistemov in razvoj inteligentnih sistemov v aplikativne namene na področju inteligentnih informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta, podpore odločanju, inteligentnih agentov, govornih in jezikovnih tehnologij, inteligentnega doma, inteligentne proizvodnje in ekonomije.


3. Odsek za sisteme in vodenje (E2,pdf)

Področje dela našega odseka je avtomatizacija vodenja strojev, naprav, tehnoloških in drugih procesov z uporabo sodobnih algoritmov in namenske računalniške opreme. V dvajsetih letih obstoja je odsek za domače in tuje industrijske partnerje izvedel okrog 200 projektov.


4. Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3), vodja mag. Mitja Jermol

Ukvarjamo se največ z vodenjem in organizacijo evropskih projektov, organizacijo tečajev, seminarjev, konferenc in poletnih šol z namenom približati nove tehnologije končnim uporabnikom - največkrat industriji.


5. Odsek za elektronsko keramiko (K5), vodja prof. dr. Barbara Malič

Ukvarjamo se z uporabo keramičnih materialov v elektroniki: pripravljamo keramične materiale in določamo strukturne ter elektro-mehanske lastnosti.


6. Odsek za komunikacijske sisteme (E6), vodja prof. dr. Gorazd Kandus

Osnovna dejavnost našega odseka je raziskovanje, razvoj in načrtovanje sodobnih telekomunikacijskih omrežij ter iskanje novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje in računalniške simulacije.


7. Znanosti o okolju (O2), vodja prof. dr. Milena Horvat8. Odsek za računalniške sisteme (E7), vodja doc. dr. Gregor Papa

Ukvarjamo se z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Pozornost namenjamo tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav razvijamo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.


9. Odsek za tehnologije znanja (E8), vodja prof. dr. Nada Lavrač

Ukvarjamo se z metodami analize podatkov, ki omogočajo odkrivanje zanimivih vzorcev in novih znanj iz podatkov. Razvijamo tudi sisteme za zapis, obdelavo in uporabo tako pridobljenega znanja.Nazaj na naročanje za obisk.