Organizacija obiskov / priprave / Notranje / Seepir2

PROJEKTI ZA NASTAJANJE SODELOVANJA MED JRZ TER PODJETJI? avtor: 4. 11. 2008, dr. Špela Stres, IJS, za SEEPIR proposal, 2.prispevek

CILJ: Optimizacija ekonomskega učinka javnega denarja, vloženega v raziskave.

PODPRETI: upravljanje z intelektualno lastnino z namenom trženja (točki a), b)): ciljno povezovanje JRZ s SME/MNE na osnovi intelektualne lastnine (licence), ciljno povezovanje JRZ s SME/MNE na osnovi tehnologij (pogodbene raziskave za SME in raziskovalna sodelovanja z SME/MNE) ustanavljanje novih podjetij, ki temeljijo na novorazvitih tehnologijah JRZ in njihovo rast v prvem letu po nastanku (npr. pred vključitvijo v Tehnološki park), da bi optimizirali rast spin-offa in finančne koristi JRZ (točka c)) promocijo dejavnosti JRZ na znanstvenoraziskovalnem področju za osveščanje in v korist širše družbe (točka d))

DEJAVNOSTI: a) Vzpostavitev baze tehnologij JRZ Vsebina: zbrati tehnologije, ki jih obvladujejo posamezni naravoslovno-tehnični laboratoriji JRZ. Namen: pregledna ponudba pogodbenih raziskav in razvoja za slovenske SME-je, ki sami nimajo R&R oddelkov. Povečati R&R dejavnost za SME-je. Kazalnik: vsaj 5 pogodbenih raziskav za SME/leto -> predvideno povečanje za 100%.

b) Vzpostavitev ponudbe in povpraševanja za tehnologije JRZ Vsebina: izvesti postopke iin projekte tehnološke ocene, ocene trga, zavarovanje in upravljanje z intelektualno lastnino, promocijo in razprševanje posamezne tehnologije do prodaje licence ali pogodbenega raziskovalnega sodelovanja z drugimi partnerji za dorazvitje tehnologije (če je potrebno, uvesti potrebne pravilnike znotraj JRZ; sredstvo za pridobivanje informacij - natečaj za najboljši raziskovalno-tehnični rezultat, na katerem se nato izvede postopek ocene, ...). Ocena trga zajema IMPROVE ali podobno banchmarking oceno SMEjev, s katerimi se povezujemo. SMEju na osnovi te ocene svetujemo glede optimalnega inovacijskega managementa (pozitiven vpliv, tudi če ne pride do podpisa pogodbe). Namen: vzpostaviti bazo tehnologij, ki bodo na voljo za licenciranje in/ali raziskovalno sodelovanje z industrijo ali drugimi raziskovalnimi inštituti in povpraševanje za njo med SME/MNE. Kazalnik: vsaj 2 prodani licenci v zadnjem letu -> predvideno povečanje za 100%, vsaj 5 pogodbenih sodelovanj z industrijo v zadnjem letu -> predvideno povečanje za 50%, vsaj 5 tujih patentov podeljenih v preteklem letu -> predvideno povečanje za 40%, vsaj 20 svetovanj raziskovalcem -> predvideno povečanje za 200%, vsaj 20 svetovanj podjetjem -> predvideno povečanje za 200%.

c) Podpora ustanavljanju spin-offov Vsebina: promocija možnosti, definiranje postopkov, centralizacija obstoječih postopkov, pomoč pri iskanju finančnih virov, svetovanje glede možnosti tehnologije (izvedba večine postopkov točke b)). Namen: povečati zavedanje o možnostih, olajšati izvedbo ustanovitve in povečati število ustanovljenih spin-off podjetij ter povečati možnosti za razvoj in preživetje ustanovljenega spin-offa. Kazalnik: vsaj 5 spin-offov - > povečati število, vsaj 1 spin-off, ki je preživel peto leto -> povečati število takšnih

d) Follow-up Vsebina: ugotoviti realiziran in pričakovan finančni/strukturni vpliv pogodbenega raziskovanja, opravljenega za SME ali raziskovalnega sodelovanja, opravljenega skupaj s SME/MNE svetovanja v inovacijskem managementu na podlagi ocene trga. Ocene je potrebno izvesti na področju nizko-, srednje-, visoko-tehnoloških sodelovanj ter vzporedno za SME/MNE in za JRZ skupino. Namen: bolje definirati merila za povezovalne projekte in ugotoviti/zagotoviti vpliv povezovalnih projektov. Kazalnik: pred projektom SME ni sodeloval z raziskovalnimi skupinami -> predvideno povečanje števila SME, ki ??? s sodelovanjem inovirajo za ???; ni javno dostopnega in promoviranega sistema za sodelovanje JRZ z SME -> javno dostopen sistem za sodelovanje JRZ z SME 1 nepopolna in za potrebe SME nedodelana brošura o tehnologijah JRZ -> 2 brošuri internetna baza

c) Posamezni projekti za povečevanje sodelovanja med JRZ in SME/MNE Vsebujejo zgoraj navedene elemente. Primer: Matchmaking event, ki smo ga predlagali za povezovanje inovativnih raziskovalnih skupin in hitro-rastočih podjetij, poteka za skupine potencialnih partnerjev ali za JRZ-SME pare potencialnih partnerjev. Zahteva predpripravo v obliki posameznih prispevkov za bazo tehnologij: ocene tehnologije in ocene trga. Ta predpriprava omogoča ciljno povezovanje z SME/MNE. Izjemno(!) pomemben je follow-up proces, ki zagotavlja, da postopki ne postanejo avtomatizem, temveč zagotavljajo dejanski vpliv na slovensko gospodarstvo.

POJASNILA Tehnološka ocena & Ocena trga Institut izvaja tehnološke ocene in ocene trga, da bi za posamezne tehnologije ocenili možnosti razprševanja zunaj raziskovalne sfere. Več. Pomoč pri dodatnem razvoju tehnologije Omogočiti financiranje in razmere pri približevanje tehnologije zahtevam trga. Iskanje partnerjev in financerjev za nadaljni razvoj tehnologije. Zavarovanje in upravljanje z intelektualno lastnino Pri tehnologijah z visokim potencialom za razprševanje v industrijo Institut zaščiti z njimi povezano intelektualno lastnino na ustrezen način - s patentom, copyrightom, blagovno znamko, design rights ali sporazumom o nerazkritju. Pri tem sodelujemo s Komisijo za intelektualno lastnino in raziskovalci že v fazi pisanja patentov z namenom komercializacije intelektualne lastnine. Več. Nekatere informacije so dostopne tudi na zunanjih straneh in v priporočilih EC za upravljanje z intelektualno lastnino. Promocija tehnologije Institut promovira svoje tehnologije z visokim potencialom na konferencah, industrijskih sejmih, v tiskanih in elektronskih medijih. Razprševanje tehnologije Razprševanje tehnologije poteka glede na stopnjo razvitosti tehnologije znotraj različnih mrež na različne načine: R&D sodelovanje ali partnerstvo na projektih za nadaljen razvoj posamezne tehnologije - collaborative or contract research; Komercializacija intelektualne lastnine, preko licenciranja tehnologije, ponudbe servisa ali svetovanja - licensing, expertise, know-how or spin-offing. Ustanavljanje novih podjetij (spin-offing). Uporabne predloge in dokumenti.