OkoljeO2 / Desno

ZNANOSTI O OKOLJU - O2

  • Analizna kemija okolja
  • Biogeokemijski ciklusi
  • Izotopska geokemija
  • Radiokemija
  • Radioekologija
  • Modeliranje, ocene tveganja in ocene posegov v okolje
  • Center za radon
  • Center za masno spektrometrijo

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
Prof. dr. Milena Horvat, milena.horvat@ijs.si

Tajništvo
o2-tajnistvo@ijs.si
Telefon: (01) 588 53 55
Faks: (01) 588 43 46


Raziskave kroženja snovi v okolju obsegajo dejavnosti analizne kemije okolja, bioloških in geokemijskih ciklov ter radiokemije in radioekologije. Analizna kemija okolja ter biološke analize obsegajo postopke za pridobitev trenutne informacije o stanju/vsebnosti določene snovi v izbrani okoljski sestavini (gre za informacije v določenem časovnem prerezu, ki pa se lahko poljubno pogosto zbirajo, da dobimo časovne serije), zato lahko pojasnujemo, da z uporabo sistema analitike spremljamo del kroženja snovi v okolju, določamo stanja oziroma izvajamo nadzor (monitoring). Snov, o kateri govorimo, je lahko naravno prisotna ali umetno vnesena v okolje. Če k tem aktivnostim dodamo snovne bilance, pridemo do bolj inženirskih in tehnoloških vidikov analitike. Modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja pa kot interdisciplinarni orodji prispevata k povezovanju naravoslovnih znanj s politiko okolja, z vrednotenjem in družbenimi cilji.

V okviru odseka delujeta tudi dva infrastrukturna centra: Center za masno spektrometrijo in Center za radon, del odseka pa je tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto. Odsek sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter neposredno z naročniki uporabnih raziskav. Da lahko sledimo razvoju znanosti, mnogo truda vlagamo v razvoj znanja in posodabljanje raziskovalne opreme. Pomemben del temeljnih in aplikativnih raziskav Odseka izvaja Center odličnosti Okoljske tehnologije, delno financiran od EU v okviru strukturnih skladov, ki povezuje znanstveno odličnost Instituta z industrijo. Tudi s sodelovanjem na Slovenski tehnološki platformi za vode želimo svoje znanje ponuditi industriji, kmetijstvu in ljudem preko institucij, odgovornih za varovanje in upravljanje voda v Sloveniji.