Navodilo za pripravo poročila o delu odseka

Poročilo o delu odseka pripravite v slovenskem in angleškem jeziku. Poročilo naj sestavljajo:

1. Opis dejavnosti odseka.
Ta uvodni opis naj vsebuje pregled tematike, s katero se odsek ukvarja (250-300 znakov) in naj bo pripravljen tako, da lahko več let ostane enak. Tiskali ga bomo z močnejšimi črkami. Dosežkov preteklega leta v ta opis ne vpisujte.

2. Poročilo o delu v preteklem letu.
Besedilo naj bo opisno (ne v točkah), pripravljeno kot celota (ne kot ločena poročila laboratorijev). Vsak tematski sklop naj obsega od 1500 do 2000 znakov.

3. Poudarki za hitro branje.
Nekaj stavkov, ki ob hitrem pregledu besedila bralcu predstavijo najpomembnejše dogodke, izjemne dosežke ali rezultate v preteklem letu (v letnem poročilu bo to natisnjeno kot odebeljen tisk ob strani). Pripravite največ en stavek za vsako stran besedila; lahko se sklicujete na najpomembnejše objave v preteklem letu (točka 4). Uporabite lahko posamezne stavke iz Poročila o delu v preteklem letu (točka 2).

4. Najpomembnejše objave v preteklem letu.
V letnem poročilu bodo natisnjene ob koncu predstavitvenega besedila vašega odseka. Prosim vas, da iz odsečne literature izberete največ 10 % objav v preteklem letu. Dodali jim bomo še dve leti najpomembnejših objav iz zadnjega letnega poročila.

5. Fotografija vodje odseka in pet novejših fotografij vaših laboratorijev, dosežkov, meritev, računalniških simulacij, dela na terenu ....
Fotografijam dodajte spremno besedilo, v angleščini in slovenščini. Fotografije naj bodo barvite in po vsebini primerne tudi za objavo v velikem formatu, npr. v velikosti 18 cm × 8 cm – ena tretjina A4 lista. Fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, naj bodo velike vsaj 1700 točk × 1200 točk, sicer jih zaradi prenizke kvalitete ne bomo mogli uporabiti.
Pošljite jih v slikovnih datotekah (npr. jpg, tif), ne kot del Word dokumenta.

Fotografija vodje odseka naj bo portret vodje na delovnem mestu. Pri pripravi portreta vam lahko pomaga Marjan Verč.


ROK ZA ODDAJO JE 1. FEBRUAR 2019

Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov letno.porocilo@ijs.si. Tekst naj bo v formatu MSWord. Teksta ne oblikujte - uporabite le osnovno oblikovanje besedila (polkrepko (bold), ležeče (italic)). V tekstu označite posebne znake ali črke (Word ukaz highlight, yellow). Enako označite tudi druge, neslovenske črke (npr. ä, é, ...). Fotografije oddajte kot slikovne datoteke (jpg, tif, čim manj obdelane ali stisnjene).

Pri delu, prosim, upoštevajte pravopisne napotke za slovenski in angleški jezik.