Navodilo za pripravo podatkov o sodelavcih in delu raziskovalcev

Pri delu si pomagajte s pravopisnimi napotki za slovenski in angleški jezik.

Po spodaj navedenih točkah napišite za slovensko letno poročilo naslednje:

  • OBISKI. K pravilnim imenom in nazivom gostov iz tujine napišite institucijo, kraj in državo, od koder so prišli, ter datum oz. trajanje obiska. Obiske uredite po časovnem zaporedju od januarja do decembra; uporabljajte avtomatsko številčenje.

  • SEMINARJI IN PREDAVANJA NA IJS. Napišite po abecednem vrstnem redu priimkov tiste raziskovalce, ki so v preteklem letu predavali ali vodili seminarje v okviru odseka. Napišite njihova imena, priimke, nazive ter za dvopičjem naslov predavanja in datum predavanja. Če je bil predavatelj iz tujine, napišite njegov naziv, ime in priimek, institucijo, kraj in državo, od koder je prišel, ter za dvopičjem naslov in datum njegovega predavanja. Navedbe zaporedno oštevilčite; uporabljajte avtomatsko številčenje.

  • UDELEŽBA NA ZNANSTVENIH ALI STROKOVNIH ZBOROVANJIH. Napišite po abecednem vrstnem redu priimkov udeležence zborovanj in v oklepaju dodajte število referatov. Če je bilo na enem zborovanju več sodelavcev, združite njihova imena v eno točko po abecednem redu priimkov in dodajte seštevek referatov. Točke zaporedno oštevilčite; uporabljajte avtomatsko številčenje. Način pisanja: ime in priimek, naslov zborovanja, kraj, datum (če je bilo zborovanje zunaj Slovenije, tudi državo) in v oklepaju število referatov.

  • ORGANIZACIJA KONFERENC, KONGRESOV IN SREČANJ. Če je odsek organiziral konferenco, kongres ali strokovno srečanje, navedite naslov le-teh ter kraj in datum.

  • RAZISKOVALNO DELO V TUJINI. Napišite imena sodelavcev, ki so bili na raziskovalnem delu v tujini. Način pisanja: ime, priimek, dvopičje, institucija, kraj, država, datum in v oklepaju namen dela. Navedbe zaporedno oštevilčite; uporabljajte avtomatsko številčenje.

  • SODELUJOČE ORGANIZACIJE. Navedite po abecednem vrstnem redu tiste organizacije, s katerimi je odsek v preteklem letu pogodbeno ali vsebinsko sodeloval. Napišite originalne nazive organizacij (ne kratic), kraj in državo. Če ste sodelovali z univerzami, potem napišite ime univerze, fakulteto, kraj, državo. Navedbe zaporedno oštevilčite; uporabljajte avtomatsko številčenje.

  • NAGRADE IN PRIZNANJA Po abecednem vrstnem redu priimkov navedite sodelavce, ki so prejeli nagrade. Če je eno nagrado prejelo več sodelavcev, upoštevajte priimek prvega po abecedi ali priimek nosilca. Način pisanja: ime in priimek, dvopičje, naslov nagrade, kraj in država (če ni Slovenija), kjer je bila nagrada podeljena, kdo jo je podelil (organizacija, društvo) in delo, za katero so prejeli nagrado. Točke zaporedno oštevilčite; uporabljajte avtomatsko številčenje.

Najprej pripravite podatke za slovenski del poročila. Nekaj jih bomo objavili tudi v angleškem poročilu, zato vas prosimo, da v angleščino smiselno prevedete naslednje podatke:

  • OBISKI - Visitors From Abroad.

  • ORGANIZACIJA KONFERENC, KONGRESOV IN SREČANJ - Organization of Conferences, Congresses and Meetings.

  • NAGRADE IN PRIZNANJA - Awards and Appointments.

Pazite na angleška imena krajev in držav ter na drugačen način pisanja datumov. Pri prevajanju upoštevajte pravopisne napotke za angleški jezik.

Dodatna pojasnila

Oblika podatkov naj bo enaka kot v poročilih zadnjih let, ki jih pri pripravi podatkov lahko uporabite za zgled. Podatkov o sodelavcih, objavah, patentih in mentorstvu vam ni potrebno pripravljati; prosim le, da preverite podatke sistemov IJSVision in COBISS.

Pri delu si pomagajte s pravopisnimi napotki za slovenski in angleški jezik.

ROK ZA ODDAJO JE 30. JANUAR 2018

Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov letno.porocilo@ijs.si. Tekst naj bo v formatu MSWord (docx). V tekstu označite posebne znake ali črke (Word ukaz highlight, yellow). Enako označite tudi druge, neslovenske črke (npr. ä, é, ...).