ICJT / Desno

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA JEDRSKO TEHNOLOGIJO MILANA ČOPIČA - ICJT

  • Usposabljanje na področju jedrskih tehnologij
  • Uposabljanje iz varstva pred sevanji
  • Izvajanje mednarodnih tečajev s področja jedrske tehnologije
  • Informiranje javnosti o jedrski energiji

Spletne strani centra

Vodja centra
prof. dr. Igor Jenčič, igor.jencic@ijs.si

Tajništvo
mag. Mateja Južnik, icjt@ijs.si
Telefon: (01) 588 52 98


Glavna naloga ICJT je izobraževanje specializiranih kadrov o jedrskih tehnologijah:

  • Tehnologija jedrskih elektrarn (TJE) - naš najpomembnejši tečaj, namenjen začetnemu usposabljanju bodočih operaterjev jedrske elektrarne Krško,
  • Osnove tehnologij jedrskih elektrarn (OTJE) – tečaj, namenjen tehničnemu osebju jedrske elektrarne in drugih organizacij, ki delujejo na teh področjih
  • specializirani tečaji za osebje Nuklearne elektrarne Krško, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost ipd..

ICJT kot pooblaščena organizacija izvaja usposabljanja varstva pred sevanji. Pripravljamo začetne in obnovitvene tečaje s področja uporabe virov sevanja v industriji, medicini in raziskovani dejavnosti.

Pomembna dejavnost so tudi mednarodni tečaji, ki jih izvajamo v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA), Evropsko unijo in drugimi organizacijami. V ta sklop sodi tudi organiziranje konferenc z drugimi odseki IJS.

Naše poslanstvo vidimo tudi na področju informiranja širše javnosti o delovanju jedrskih elektrarn, pridobivanju energije in ravnanju z radioaktivnimi odpadki.