F7 / Desno

KOMPLEKSNE SNOVI - F7

  • Dinamika kompleksnih sistemov
  • Teorija kompleksnih sistemov
  • Nanomateriali: nanožice, fulereni, magnetizem ...
  • Aplikacije nanomaterialov in nanotehnologija
  • Raziskave mehke snovi
  • Biofizika in biomedicinska optika
  • Nelinearna optika

Odsečne spletne strani
Najpomembnejše objave
Nagrade in priznanja
Sodelavci

Vodja odseka
prof. dr. Dragan Mihailović, dragan.mihailovic@ijs.si

Tajništvo
Laura Pipan Petan, laura.petan@ijs.si
Martina Knavs, martina.knavs@ijs.si
Telefon: (01) 477 33 88, (01) 477 32 20
Faks: (01) 477 39 98


Dinamika kompleksnih sistemov
S femtosekundno spektroskopijo preučujemo relaksacijske procese v elektronskih sistemih, kjer je interakcija med elektroni močna. Dinamiko elektronov, vzbujenih s svetlobo, preučujemo v več sistemih: superprevodnikih, CDW-sistemih, manganitih, težkih fermionih, MgB2 in sistemih z elektronskim faznim prehodom.

Teorija kompleksnih sistemov
Za razumevanje dinamike novih kompleksnih snovi potrebujemo povsem nov teoretični način, s katerim bomo lahko opisali in razumeli naravne zakone, ki to dinamiko povzročajo. Dinamiko kompleksnih sistemov električnega naboja z interakcijo med elektroni (visokotemperaturni superprevodniki) preučujemo s celo paleto fenomenoloških ter numeričnih metod.

Nanomateriali: nanožice, magnetizem v fulerenih ...
Sinteza novih nanomaterialov je osredinjena predvsem na materiale, ki temeljijo na skupkih prehodnih kovin, kot so, recimo, MoSI-nanožice. Raziskave vključujejo sintezo, osnovno karakterizacijo, merjenje fizikalnih lastnosti in funkcionalizacijo na nanoskali.

Aplikacije nanomaterialov in nanotehnologije
MoSI-nanožice obetajo celo paleto možnih aplikacij od nanomolekulskih substratov za biomehanske senzorje do filtrov v kompleksnih kompozitih. Druga področja uporabe vključujejo naprave z elektronsko poljsko emisijo in tribološke kompozite.

Raziskave na področju mehke snovi
Raziskave na področju mehke snovi obsegajo različne sisteme od tekočih kristalov (v ravninski, cilindrični, sferični geometriji ali celo HPDLC) in opazovanja površinskih pojavov do samourejanja gvanozina in preučevanja polimernih plasti z uporabo optičnih metod.

Biofizika in biomedicinska optika
Biofizikalne raziskave našega odseka vsebujejo eksperimentalne študije molekulskih motorjev, manipulacijo proteinov z optično pinceto in preučevanje elektronske dinamike molekule DNA z optično spektroskopijo. V okviru biomedicinske optike in inženirstva poteka preučevanje interakcij med lasersko svetlobo in tkivi ter razvoj sodobnih na laserju temelječih diagnostičnih in terapevtskih metod.

Nelinearna optika
V laboratoriju za nelinearno optiko študiramo nove materiale in njihovo medsebojno delovanje z lasersko svetlobo. Posebej nas zanimajo materiali, ki bi lahko omogočili nove načine uporabe svetlobe v optičnih pomnilnikih, optičnih procesorjih in v optičnih komunikacijah. Zanimajo nas tudi kompaktni laserski izviri, ki uporabljajo nelinearno optiko za pretvorbo spektralnega območja delovanja obstoječih Nd:YAG-laserjev. Vse to so pomembna področja raziskav v moderni optoelektroniki.