F5 / Desno

FIZIKA TRDNE SNOVI - F5

  • Fizika neurejene trdne snovi
  • Fizika mehke snovi, površin in nanostruktur
  • Eksperimentalna biofizika

Odsečne spletne strani
Izbrani članki (NMR skupina)

Vodja odseka
prof. dr. Igor Muševič, igor.musevic@ijs.si

Tajništvo
Marjeta Tršinar, marjeta.trsinar@ijs.si
Telefon: (01) 477 34 56
Maša Kavčič, masa.kavcic@ijs.si
Telefon: (01) 477 39 13
Sabina Gruden, sabina.gruden@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 97


Faks: (01) 477 31 91
E-pošta: tajnistvof5@ijs.si


V okviru fizike neurejene trdne snovi je poseben poudarek na fiziki kvazikristalov, inkomenzurabilnih sistemov in kompleksnih kovinskih zlitin z ogromnimi osnovnimi celicami, kjer pride do zloma translacijske simetrije na lokalnem ali globalnem nivoju. Prav tako je poudarek tudi na fiziki relaksorjev, fiziki neurejenih feroelektrikov ter feroelektričnih nanocevk in tankih plasti, fiziki materialov za spintroniko in magnetoferoelektričnih sistemov, fiziki organskih magnetov na osnovi fulerenov in nanocevk ter fiziki elektroaktivnih polimerov in elastomerov kot tudi nizkodimenzionalnih delno urejenih magnetnih sistemov. Razvijamo tudi nove metode jedrske kvadrupolne resonance, ki omogočajo detekcijo majhnih količin eksplozivov.

V okviru fizike mehke snovi in fizike površin je poseben poudarek na fiziki tekočih kristalov, fiziki koloidnih delcev s posebnim poudarkom na samoorganizaciji koloidnih delcev na nanostrukturiranih površinah, fiziki periodičnih struktur 2D in 3D (fotonskih kristalov), formiranih iz koloidnih delcev ali s fazno separacijo, molekularnih motorjih, sintezi anorganskih nanocevk in njihovi površinski funkcionalizaciji, tekočekristalnih elastomerih ter študiju samorganizacije in manipulacije molekul pri sintezi urejenih površinskih nanostruktur. Uspešno smo razvili metodo kemije posamezne molekule, ki temelji na nanoreaktorju, zasnovanem na nizkotemperaturnem STM. Posebej je treba omeniti tudi raziskave tekočekristalnih (TK) prikazalnikov in modulatorjev svetlobe, ki so velikega pomena za uporabo.

Pri eksperimentalni biofiziki je treba posebej omeniti študij biofizike membran in študij transporta biološko aktivnih snovi skozi lipidne membrane. Prav tako je treba omeniti študij spinskih lovilcev in označevalcev ter antioksidativnih procesov in oksimetrije z elektronsko paramagnetno resonanco (EPR) ter slikanje bioloških in zrnatih snovi z metodo magnetne resonance kot tudi študij spinske difuzije v poroznih heterogenih strukturah.

Odsek je eden izmed vodilnih evropskih laboratorijev za magnetno resonanco.verizica.jpg

Redni dogodki na odseku
- Redni tedenski sestanki raziskovalcev
- Seminarji odseka, vsak drugi četrtek, od oktobra do junija
- Vsako leto odsek organizira evropsko šolo o magnetni resonanci materialov.