E7 / Desno

RAČUNALNIŠKI SISTEMI - E7

  • Računalniške arhitekture
  • Vgrajeni sistemi
  • Paralelno računanje
  • Optimizacijske metode
  • Statistične metode
  • Interakcija človek-računalnik

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
izr. prof. dr. Gregor Papa, gregor.papa@ijs.si

Tajništvo
Jolanda Jakofčič, jolanda.jakofcic@ijs.si
Telefon: (01) 477 35 82
Andreja Vlašič, andreja.vlasic@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 06
Faks: (01) 477 38 82


Na področju visokonivojske sinteze raziskujemo možnosti realizacije in optimizacije algoritmov v strojni opremi s programirljivimi vezji v različnih aplikacijah, kot so na primer kriptiranje, stiskanje 3D-podatkov, inteligentni senzorji in drugo. Pridobljeno znanje s področja procesorskih arhitektur, vgrajenih sistemov za delo v realnem času ter načrtovanja in preskušanja elektronskih vezij in sistemov posredujemo tudi v obliki predavanj in mentorstva na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Pri temeljnem raziskovalnem delu kakor tudi pri aplikativnih projektih za industrijo pogosto naletimo na reševanje kombinatoričnih optimizacijskih problemov. Rešujemo jih z metahevrističnimi algoritmi, kakršni so na primer algoritmi po vzorih iz narave (tabu-iskanje, simulirano ohlajanje, evolucijsko računanje, nevronske mreže, kolonije mravelj itd.). Obetavne rezultate smo dosegli pri reševanju problemov razvrščanja operacij in dodeljevanja enot pri avtomatski sintezi integriranih vezij, optimizacije geometrije univerzalnega elektromotorja in izdelave uravnoteženih jedilnikov.