Page name: Dobitniki zlatih znakov Jožefa Stefana

2023

 • Dr. Neelakandan Marath Santhosh: Plazemsko omogočeno oblikovanje hibridnih ogljikovih nanostruktur za shranjevanje energije
 • Dr. Arijana Filipić: Inaktivacija virusov v vodi s hladno atmosfersko plazmo
 • Dr. Bojan Hiti: Sevalna odpornost detektorjev CMOS za nadgradnjo notranjega sledilnika detektorja ATLAS

2022

 • Dr. Pavel Kos: Točne rešitve mnogodelčnih kvantnih kaotičnih sistemov
 • Dr. Žiga Kos: Mikrofluidne strukture na osnovi nematskih tekočih kristalov
 • Dr. Matija Gatalo: Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju

2021

 • Dr. Sara Drvarič Talian: Študij vpliva izbranih procesov in parametrov na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev
 • Doc. dr. Špela Zupančič: Razvoj dvoslojnih nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni
 • Dr. Martin Gjoreski: Spoj klasičnega in globokega strojnega učenja za mobilno spremljanje zdravja in obnašanja z nosljivimi senzorji

2020

 • Dr. Matjaž Gomilšek: Kvantne spinske tekočine na geometrijsko frustriranih mrežah kagome
 • Dr. Gregor Posnjak: Topološke formacije v kiralnih nematskih kapljicah
 • Dr. Janja Vidmar: Določanje koncentracije in velikosti kovinskih nanodelcev v okoljskih in bioloških vzorcih

2019

 • Dr. Victor Vega-Mayoral: Fotofizika dihalkogenidov prehodnih kovin, pridobljenih preko eksfoliacije v tekoči fazi
 • Dr. Primož Koželj: Fizikalne lastnosti visokoentropijskih kovinskih zlitin in primerjava s kompleksnimi medkovinskimi spojinami

2018

 • Dr. Boris Brus: Strukturno-podprto načrtovanje in vrednotenje spojin s potencialnim imunomodulatornim in nevroprotektivnim delovanjem
 • Dr. Tina Lebar: Načrtovanje genskih regulatornih omrežij na osnovi DNA vezavnih proteinov
 • Dr. Zala Lenarčič: Neravnovesne lastnosti Mottovih izolatorjev

2017

 • dr. Luka Leskovec: Hadronske resonance v kromodinamiki na mreži
 • dr. Petra Galer: Sinteza, transformacije in lastnosti substituiranih derivatov 1,3 diketonov
 • dr. Marinka Žitnik: Učenje z zlivanjem heterogenih podatkov

2016

 • dr. Ljupka Stojčevska Malbašić: Femtosekundna relaksacijska dinamika v snoveh s kolektivnimi elektronskimi stanji: kupratni in železo-pniktidni superprevodniki ter sistemi z valom gostote naboja
 • dr. Miha Grilc: Kinetika procesa utekočinjanja in katalitske deoksigenacije lignocelulozne biomase
 • dr. Dejan Dovžan: Rekurzivana mehka identifikacija v vodenju in nadzoru procesov

2015

 • dr. Aljaž Godec: Večdelčne korelacije pri hidrofobnih interakcijah
 • dr. Erik Štrumbelj: Učinkovita razlaga napovedi klasifikacijskih in regresijskih modelov

2014

 • dr. Simon Čopar: Topologija in geometrija defektov v ograjenem nematiku
 • dr. Peter Gregorčič: Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov
 • ddr. Jure Ačimović: Vpliv gena Crem na cirkadiano izražanje lipidnih metabolitov in na sterolni metabolom pri miših Mus musculus

2013

 • dr. Lev Vidmar: Vpliv fononov na fiziko močno koreliranih elektronskih sistemov
 • dr. Jernej Jorgačevski: Lastnosti fuzijske pore podganjih laktotrofov v kulturi
 • dr. Marko Sedlaček: Vpliv topografije na tribološke lastnosti kontaktnih površin

2012

 • dr. Andrej Gams: Vodenje periodičnega in aperiodičnega gibanja robotov z uporabo nelinearnih oscilatorjev
 • dr. Petra Brožič: Priprava rekombinantnih človeških hidroksisteroid-dehidrogenez in študije njihovih inhibitorjev
 • dr. Jernej Mravlje: Vpliv fononov na transport elektronov v nanoskopskih sistemih

2011

 • dr. Mitja Nemec: Prediktivne metode pri reguliranih trifaznih pretvorniških sistemih
 • dr. Petra Kocbek: Razvoj nanosistemov za povečanje hitrosti raztapljanja težko topnih učinkovin in aktivno ciljanje tumorskih celic
 • dr. Miha Ravnik: Koloidne strukture v tankih nematskih plasteh

2010

 • doc. dr. Nataša Obermajer: Mehanizem delovanja in vloga inhibicije katepsina X pri regulaciji imunskega odziva
 • doc. dr. Peter Trkman: Optimizacija procesa enodimenzionalnega razreza v zaporednih časovnih obdobjih
 • dr. Urban Bren: Računalniške simulacije proste energije pri obravnavi stabilnosti in reaktivnosti DNA

2009

 • dr. Miha Založnik: Modeliranje makroizcejanja pri polkontinuirnem ulivanju
 • dr. Ilija Bizjak: Meritev parametra IVubI z inkluzivnimi semileptonskimi razpadi v vzorcu rekonstruiranih mezonov B detektorja Belle
 • dr. Tina Pangršič: Elektrofiziološke lastnosti podganjih astrocitov v celični kulturi

2008

 • dr. Rok Žitko: Večdelčni pojavi pri resonančnem tuneliranju elektronov skozi nanostrukture
 • doc. dr. Peter Korošec: Stigmergija kot pristop k metahevristični optimizaciji
 • dr. Urh Černigoj: Fotorazgradnja organskih onesnaževal v vodnih raztopinah, katalizirana z imobiliziranim titanovim dioksidom: novi načini za doseganje višje učinkovitosti

2007

 • dr. Aleš Holobar: Slepa dekompozicija konvolutivnih mešanic skoraj ortogonalnih impulznih izvorov, uporabljena pri površinskih elektromiogramih
 • dr. Katja Kristan: Povezava med strukturo in delovanjem glivne 17β – hidroksisteroid-dehidrogenaze, modelnega encima naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz / reduktaz
 • dr. Andrej Zorko: Študij eno in dvodimenzionalnih magnetnih sistemov s spinskim singletnim osnovnim stanjem

2006

 • dr. Nina Daneu: Inverzne meje v cinkovem oksidu
 • doc. dr. Janez Krč: Analiza in modeliranje tankoplastnih optoelektronskih struktur iz amorfnega sicilija s hrapavimi in gladkimi spoji
 • dr. Daniel Svenšek: Vpliv hidrodinamičnih tokovnna reorientacijsko dinamiko tekočih kristalov

2005

 • dr. Marko Žnidarič: Stabilnost kvantne dinamike
 • dr. Jure Zupan: Kiralne korekcije v elektrošibkih procesih s težkimi mezoni
 • dr. Martin Klanjšek: Fizikalne lastnosti ikozaedričnih aluminijevih kvazikristalnih zlitin

2004

 • dr. Robert Dominko: Karakterizacija novih kompozitnih elektrod za litijeve ionske akumulatorje
 • dr. Klemen Kočevar: Študij mejnih plasti tekočih kristalov na trdni snovi
 • dr. Aleš Švigelj: Usmerjanje z upoštevanjem vrste prometa v nepovezavnih paketnih negeostacionarnih satelitskih omrežjih

2003

 • dr. Vid Bobnar: Raziskave faznih prehodov v relaksorjih z dielektrično spektroskopijo
 • dr. Jure Demšar: Raziskave relaksacijskih procesov fotovzbujenih nosilcev naboja v visokotemperaturnih superprevodnikih z ultrahitro optično spektroskopijo
 • dr. Anton Kokalj: Teoretični študij kemisorpcije in reakcij na površinah kovin prehoda

2002

 • doc. dr. Gregor Anderluh: Proteinsko inženirstvo in mehanizem delovanja ekvinatoksina II iz konjske vetrnice (Actinia equina L.)
 • dr. Gregor Gunčar: Kristalne strukture katepsinov H in X ter kompleksa katepsina L s fragmentom invariantne verige p41
 • Saša Prelovšek Komelj: Šibki razpadi težkih mezonov

2001

 • dr. Aleš Omerzu: Magnetne, transportne in optične raziskave spojin na osnovi fulerenov
 • doc. dr. Aleš Podgornik: Imobilizacija in karakterizacija lastnosti nekaterih encimov in protiteles vezanih na kompaktnem poli-(glicidilmetakrilatnem-etilen-dimetakrilatnem) nosilcu
 • dr. Damir Vrančić: Načrtovanje zaščite pred integralskim pobegom in udarnim preklopom

2000

 • dr. Barbara Hribar: Študij močno nesimetričnih elektrolitov
 • doc. dr. Samo Korpar: Razvoj, preizkus in izdelava detektorja Čerenkovih obročev
 • dr. Zlatko Matjačić: Kognitivna povratna zveza pri stoji hromih oseb

1999

 • dr. Denis Arčon: Študij magnetnih lastnosti organskega feromagneta TDAE-C60 z magnetno resonančnimi lastnostmi
 • dr. Primož Ziherl: Kolektivne orientacijske fluktuacije v ograjenih nematskih tekočih kristalih
 • doc. dr. Blaž Zupan: Strojno učenje s strukturno dekompozicijo funkcij

1998

 • dr. Tomaž Mertelj: Vpliv dopiranja na optične fonone v visokotemperaturnih supraprevodnikih
 • dr. Tomaž Prosen: Kvantna Poincaréjeva preslikava
 • dr. Matjaž Valant: Mikrovalovna dielektrična keramika na osnovi spojin s perovskitno in njej podobno kristalno strukturo

1997

 • dr. Janez Jaklič: Dinamika močno koreliranih elektronov pri končnih temperaturah
 • dr. Igor Križaj: Interakcije presinaptičnih nevtrotoksinov z receptorji v živčnem končiču
 • dr. Marko Topič: Analiza heterospojin amorfnosilicijevih struktur

1996

 • dr. Sašo Džeroski: Numerične omejitve in naučljivost v induktivnem logičnem programiranju.
 • dr. Iztok Arčon: Večdelčne ekscitacije ksenona pri fotoefektu v podlupinah L
 • dr. Boštjan Zalar: Raziskave statičnih in dinamičnih lastnosti psevdospinskih stekel z jedrsko magnetno in jedrsko kvadrupolno resonanco

1995

 • dr. Borut Prestor: Intraoperativno elektrofiziološko spremjanje senzoričnih in motoričnih sistemov hrbtenjače
 • dr. Mišo Šabovič: Mehanizem fiziološkega in farmakološkega raztapljanja krvnih strdkov
 • dr. Breda Kegl: Inverzna računska pot za določitev konstruktivnih parametrov vbrizgalnega sistema dieselskega motorja

1994

 • dr. Leon Cizelj: Ocenjevanje uspešnosti vzdrževanja uparjalnikov s pomočjo verjetnostne mehanike loma
 • dr. Zdravko Kutnjak: Dielektrična spektroskopija protonskih in devteronskih stekel

1993

 • dr. Bojan Cestnik: Ocenjevanje verjetnosti v avtomatskem učenju
 • dr. Igor Kononenko: Bayesove nevtronske mreže