Page name: ARRSProjekti / 2021 / Razvoj visoko učinkovitih senzorjev za zaznavanje obstojnih in mobilnih kemikalij v okolju (SENSE-PMC)

Razvoj visoko učinkovitih senzorjev za zaznavanje obstojnih in mobilnih kemikalij v okolju (SENSE-PMC)

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

J2-3051 Razvoj visoko učinkovitih senzorjev za zaznavanje obstojnih in mobilnih kemikalij v okolju (SENSE-PMC)
J2-3051 Development of High Performance Sensors for Detection of Persistent and Mobile Chemicals in the Environment (SENSE-PMC)

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: Kristina Žagar Soderžnik

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

1. Institut "Jožef Stefan"

2. Zdravstvena fakulteta, Univeza v Ljubljani (soizvajalec)

Raziskovalci:

1. Kristina Žužek Rožman (IJS)

2. Sašo Šturm (IJS)

3. Špela Trafela (IJS)

4. Anja Korent (IJS)

5. Abhilash Krishnamurthy

6. Polonca Trebše (ZF)

7. Mojca Bavcon Kralj (ZF)

8. Klemen Bohinc (ZF)

9. Urška Šunta (ZF)

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Obstojne in v okolju mobilne kemikalije (Persistent and mobile chemicals - PMC) najdemo v več deset tisočih vsakdanjih izdelkih, pa tudi v vseh medijih našega naravnega okolja, njihov velik negativni vpliv na zdravje ljudi in svetovno ekologijo pa šele počasi začenjamo razumeti. Razumevanje virov PMC in postopno zmanjševanjeizpostavljenosti ljudi in okolja PMC je postalo nujni izziv. Silosi znanja so se povečali z namenom reševanja delov problema, vključno z oceno učinkov posameznih PMC in meritv za oceno koncentracij nekaterih PMC v izbranih okoljih in regijah. Na žalost, zaradi zelovelike razširjenosti PMC v okolju in velike raznolikosti virov vnosa, še ni mogoče razdeliti vplivov glede na uporabo izdelkov in točk sproščanja (poti od vira do učinka) na populacijski ravni. Kar otežuje odziv in vpeljavo ukrepov, kot so regulativne prepovedi, spremembe politike, nadomestitve izdelkov, ki najbolj vplivajo na zdravje, razumevanje interventnih točk za ublažitev vpliva PMC in prostorski vzorci distribucije za sanacijo PMC v okolju. Pomanjkanje znanstveno utemeljenega znanja o povezavi virov in učinka nam preprečuje, da bi dosegli največjo možno učinkovitost pri reševanju problema, saj nam manjka znanja o tem, kako natančno PMC dosežejo okolje in kakšen vpliv imajo različni PMC v različnih evropskih okoljih. Trenutno poznamo štiri točke: na splošno o vplivih PMC na ljudi in okolje s 'pomočjo posameznih ocenjevalnih študij, približno to, kakšne PMC so v mnogih evropskih izdelkih 'v splošni uporabi, približno koliko jih najdemo v evropskem okolju (na primer reke, zrak, tla) in 'približno, koliko so evropski državljani izpostavljeni (»eksposom«) s pomočjo pregledov na kraju 'samem in majhnih študij. Kar nujno primanjkuje, je da bi to znanje združili v usklajeno in usmerjeno ukrepanje ob vplivih na zdravje, natančno, hitro in zanesljivo detekcijo, za določitev povezav pot-viri in akumulacijskimi točkami ter »žarišči« kontaminacije. Projekt SENSE-PMC se bo popolnoma osredotočil na ta vidik: ustvariti nove tipe senzorjev, prilagojenih za detekcijo PMC v okolju, ki bodo strateško postavljeni za detekcijo in nadaljno možno odpravo omenjenih virov in vplivov. Podatki, pridobljeni iz meritev senzorjev, bodo pomagali zgraditi in izboljšati modele dodeljevanja in poti PMC, tako da bodo oblikovalci izdelkov ter politično in regulativno osebje lahko raziskovali vplive izdelkov v določenih okoljih. To bo nenazadnje omogočilo učinkovito in uspešno zmanjšanje PMC v Evropi in zunaj nje.

Persistent and mobile chemicals (PMCs) are now found in tens of thousands of everyday products as well as in all relevant media of our natural environment, and their severe negative impacts on human health and global ecology is only now starting to be understood. As a consequence, understanding PMC sources and progressively reducing human and environmental exposure to PMCs has become an urgent challenge. Silos ofknowledge have grown to address parts of the problem, including assessment of the effects of individual PMCs, and measurements to assess concentrations of some PMCs in selected environments and regions. Unfortunately, with the very high prevalence of PMCs in the environment and great diversity of sources of introduction, it is not yet possible to apportion impacts to the population-level use of products and release points (source-to-impact pathways), making it very difficult to prioritise response measures (such as regulatory bans, policy changes, substitutions in products most impacting health, understanding PMC intervention points for mitigation, and spatial PMC distribution patterns in the environment for remediation). This lack of scientifically sound source-to-impact knowledge prevents us from reaching maximum effectiveness in efforts for addressing the problem, as we lack knowledge about how exactly PMCs are reaching the environment, and what impacts different PMCs have in different European environments. At present, we have four points of knowledge about PMCs: broadly what impacts PMCs are likely to have on humans and the 'environment through individual assessment studies, roughly what PMCs are in many European 'products in common use, roughly how much is found in spot-checks of EU environments (for 'example, rivers, air, soil), and roughly how much European citizens are being exposed to (the '“exposome”) through spot-checks and small-scale studies. What is most urgently lacking is to bring this knowledge together for coordinated and focused action addressing health impacts is accurate, fast, and robust sensing, to establish the pathways between sources and accumulation points and “hot spots” of contamination. The SENSE-PMC project will focus specifically on this aspect: to create new types of sensors customised for PMC detection in on-site environments, strategically placed to disambiguate impacts from possible sources. Data from new sensors will help build and refine assignment and pathway models, allowing product designers, and policy and regulatory personnel to explore the impacts of products in specified environments, enabling

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam za leto 2021